Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

19. Ärter, raps/rybs samt oljelin. Areal skördad som grönfoder 2002

Hektar och procent av arealen i IAKS 1)

19. Peas, rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2002

Hectares and per cent of the area in IACS