Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0301

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003
Preliminära uppgifter för riket
Yield of cereal crops, peas and oilseed crops in 2003 Preliminary data for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Totalskörden av spannmål normal

Årets totala spannmålsskörd blir 5,3 miljoner ton, det visar en preliminär beräkning som baseras på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Resultatet når inte riktigt upp till förra årets totalskörd, men är i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. Skördeutbytet per hektar är lågt för de höstsådda spannmåls­grödorna, särskilt för höstvete. De låga hektarskördarna uppvägs dock av att spannmålsarealen har ökat med nästan 3 procent jämfört med föregående år.

Arealen med höstvete var rekordstor, men alltför torrt väder i samband med sådden medförde att utsädet hade svårt att gro. Fälten med höstvete var ofta ojämna och skörden per hektar blev den lägsta på 15 år.

Bra hektarskörd av ärter

Ärterna har liksom ifjol gett bra avkastning per hektar. Den totala skörden beräknas bli omkring 80 000 ton, vilket är ungefär i nivå med de närmast föregående årens totalskördar.

Skörden av raps och rybs har minskat något

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 132 000 ton. Det är 17 procent mindre än förra året. Minskningen beror både på minskad odling och på något lägre skörd per hektar av vårraps.