Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Skördestatistiken baseras på en urvalsundersökning med jordbruksföretag som undersökningsenheter (UE). Undersökningspopulationen för skörd av spannmål, ärter och oljeväxter utgörs av jordbruksföretag som har mer än 5,0 hektar åkermark. Som urvalsram används Jordbruksverkets administrativa stödregister, IAKS. Arealer utanför IAKS bedöms för de aktuella undersökningsgrödorna vara av liten betydelse.

Landet är indelat i skördeområden (SKO), i första hand avsedda att ligga till grund för skördestatistiken. För årets undersökning uttogs totalt 4 350 UE fördelade på 101 av rikets samtliga 106 SKO. Fem fjällbygdsområden där praktiskt taget ingen odling av spannmål, ärter eller oljeväxter förekommer har undantagits.

Var fjärde UE i urvalet tas ut för en preliminär beräkning på riksnivå. Dessa UE behandlas med förtur vid intervjuarbetet och vid den fortsatta bearbetningen vid SCB. Detta underurval av 1 087 UE utgör underlag för skattningen på riksnivå som redovisas i detta statistiska meddelande.

Genom intervjuer med jordbrukarna inhämtas uppgifter om skörden av de åtta spannmålsgrödorna, samt om skörden av ärter och oljeväxter. Med ärter avses kokärter och foderärter till mognad. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar. Här kan det även ingå arealer med delvis utvintrad höstsäd som hjälpsåtts med annan gröda.

Så görs statistiken

Företag som valts ut får i mitten av augusti ett brev med information om undersökningen. Uppgiftslämnandet är frivilligt. Efter avslutad skörd i oktober - november kontaktas de uttagna lantbrukarna per telefon. Intervjuerna genom­förs av SCB:s regionala intervjuare. Intervjuarbetet utförs enligt detaljerade instruktioner. Utbildning av intervjuarna sker vid lokala kurser.

Uppgifter samlas in om årets bärgade kvantiteter av spannmåls-, ärt- och olje­växtgrödor. Även uppgifter om vilka vattenhalter kvantiteterna avser samlas in. För spannmål och ärter omräknas uppgiven kvantitet till 15,0 procents vatten­halt och för oljeväxter till 9,0 procents. Hektarskörden erhålls genom att kvanti­teten divideras med gårdens grödareal.

Vid besvärliga skördeförhållanden händer det att lantbrukaren lämnar oskördad gröda kvar på fältet. Uppgifter om obärgade arealer inhämtas för samtliga undersökningsgrödor. För obärgad areal är totalskörden noll vilket leder till att den genomsnittliga hektarskörden sänks. Om den skördade kvantiteten har kasserats direkt efter skörd har totalskörden också satts till noll, men den aktuella arealen har då inte tagits med vid beräkningen av obärgad areal.

Uppgiftsblanketterna granskas först manuellt i samband med dataregistreringen. Därefter sker maskinella kontroller. Vid behov tas förnyad kontakt med upp­giftslämnarna för kompletteringar.

Grödarealerna för spannmål, raps och rybs baseras på de preliminära arealuppgifter som publicerades augusti i samband med Jordbruksverkets skördeprognos för spannmål och oljeväxter, JO 29 SM 0301. För ärter och oljelin baseras grödarealerna på Jordbruksverkets preliminära statistik om åkerarealens användning, JO 10 SM 0202. Grödarealerna grundar sig på uppgifter i Jordbruksverkets administrativa stödutbetalningsregister, IAKS. Det innehåller gröduppgifter som lämnats av jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark.

I detta statistiska meddelande har de preliminära grödarealerna minskats med arealer skördade som grönfoder. Grönfoderarealerna har beräknats utifrån uppgifter som lantbrukarna lämnat i samband med intervjuerna om skördens storlek.

Statistikens tillförlitlighet

För att belysa den osäkerhet som finns i resultaten på grund av att beräkning­arna grundar sig på uppgifter från ett urval av företag redovisas i tabellerna relativa medelfel för de skattade hektarskördarna och totalskördarna. I medel­felet inkluderas även effekten av andra slumpmässiga fel.

Medelfelet anges i procent av den skattade skörden. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas. För t ex en skattad hektarskörd på 4 500 kg/ha och ett medelfel på 3,0 procent (dvs. 135 kg/ha) kan man med 95 procents sannolikhet säga att intervallet 4 500 + 2 x 135 (dvs. 4 230 - 4 770 kg/ha) omfattar den verkliga hektarskörden.

För vissa grödor är medelfelet för totalskörden större än medelfelet för hektarskörden. Anledningen är en osäkerhet i justeringen av grödans areal med skattad areal skördad som grönfoder.

För åren 1996-1998 inhämtades uppgifter om grödarealer endast för ett urval av företag. Detta medför att även grödarealerna är behäftade med urvalsfel under dessa år.

Andelen bortfall i årets preliminära beräkning på riksnivå blev 4,8 procent (52 UE), varav vägrare 3,7 procent (40 UE).

Bra att veta

Normskördar

Med skördestatistiken för en lång följd av år som underlag beräknar SCB norm­skördar. Med normskörd menas den hektarskörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser. Normskördar beräknas för höstvete, vårvete, råg, vårkorn, havre, slåttervall (t.o.m. 1997), matpotatis och potatis för stärkelse. Resultaten redovisas i juni varje år i serien Statistiska meddelanden, JO 15 SM 0301. Redovisning sker för skördeområden, län, produktionsområden och riket.

Annan statistik

Preliminära uppgifter om åkerarealens användning 2003 redovisades av Jordbruksverket i april i det Statistiska meddelandet JO 10 SM 0302.

En tidig prognos för 2003 års skörd av spannmål och raps/rybs redovisades av Jordbruksverket i augusti. Den tidiga prognosen baseras på väderdata och skördarnas storlek under en längre tidsperiod och finns redovisad i JO 29 SM 0301. Här redovisas även uppdaterade grödarealer för 2003 för de aktuella grödorna.

Preliminära skörderesultat för län och produktionsområden kommer att redovisas i december i JO 19 SM 0302, nu med ett urval av 4 350 lantbrukare som undersökningsunderlag.

I december redovisas även preliminär skörd av matpotatis och potatis för stärkelse i JO 17 SM 0301.

Definitiva uppgifter om 2003 års grödarealer kommer att redovisas under våren 2004 i JO 10 SM 0401.

Definitiva uppgifter om hektarskördar och totalskördar för år 2003 kommer att redovisas under våren 2004 i JO 16 SM 0401.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2003 publiceras i november i JO 18 SM 0301.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se under Statistik & fakta och på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. Den definitiva statistiken för tidigare år (fr.o.m. 1965) finns tillgänglig i Sveriges statistiska databaser. Åtkomst sker via www.scb.se och användandet är avgiftsfritt.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas av Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se.