Statens Jordbruksverk                                     33                                                     JO 19 SM 0302

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske.. Utkom den 00 xxxx 200?.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.