Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2005

JO 19 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2005 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Preliminära uppgifter för län och produktionsområden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från cirka 4 350 lantbrukare. Definitiva resultat för 2005 kommer att redovisas under våren 2006. Under våren 2006 redovisas också resultat avseende ekologisk och konventionell skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter.

Spannmålskvantiteterna redovisas numera vid 14 procents vattenhalt

Från och med 2004 har standardvattenhalten för redovisning av skördeupp­gifter för spannmål ändrats från 15 till 14 procent. Detta har varit ett önskemål från flera av statistikanvändarna.

Totalskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren

I tablå 1 redovisas preliminära totalskördar för de grödor som ingår i undersök­ningen. Medelfelet är ett mått på de beräknade resultatens osäkerhet - ju högre medelfel desto osäkrare uppgift. Se vidare under "Statistikens tillförlitlighet".

I tablån redovisas även den procentuella skillnaden mellan 2005 års totalskördar och motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren. De stora procentuella skillnaderna beror i första hand på att den odlade arealen har ökat eller minskat.

 

Tablå 1. Totalskördar 2005. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

 

 

 

Gröda

Total skörd

Medelfel,

Femårsgenomsnitt,

Skillnad,

 

ton 1)

procent

ton 1)

procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

1 958 500

1,0

2 050 000

-4

Vårvete

291 600

1,8

239 200

+22

Höstråg

106 400

2,9

148 000

-28

Höstkorn

32 100

2,8

38 200

-16

Vårkorn

1 554 600

1,9

1 605 000

-3

Havre

746 900

3,1

1 054 400

-29

Rågvete

278 400

1,8

199 600

+39

Blandsäd

91 400

4,5

91 400

0

Spannmål, totalt

5 059 900

1,3

5 425 680

-7

 

 

 

 

 

Ärter

66 000

2,4

79 000

-16

Åkerbönor

13 400

8,7

-

-

 

 

 

 

 

Höstraps

115 400

1,6

85 800

+35

Vårraps

72 700

1,6

45 900

+58

Vårrybs

8 400

2,1

14 900

-43

Raps/rybs, totalt2)

199 200

1,7

148 700

+34

 

 

 

 

 

Oljelin

16 100

2,4

7 000

+129

1) Vattenhalt: 14,0 procent för spannmål, 15,0 procent för trindsäd och 9,0 procent för oljeväxter

2) Innefattar även skörd av höstrybs

 

 

 

 

 

 

 


 

Hektarskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren och normskördarna

I tablå 2 redovisas preliminära hektarskördar för 2005, samt femårsgenomsnitt och normskörd för de aktuella grödorna. Normskördarna är beräknade utifrån en tidsserie av tidigare års hektarskördar och en trendfaktor. Se vidare under "Bra att veta". Högt medelfel innebär att uppgiften är osäker.

 

Tablå 2. Hektarskördar 2005. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

 

 

 

Gröda

Hektarskörd,

Medelfel,

Femårsgenomsnitt,

Normskörd,

 

kg/hektar 1)

procent

kg/hektar 1)

kg/hektar 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 610

1,0

6 030

6 196

Vårvete

4 910

1,8

4 840

5 282

Höstråg

4 960

2,9

5 240

5 567

Höstkorn

5 860

2,8

5 150

-

Vårkorn

4 220

1,7

4 160

4 248

Havre

3 940

2,5

3 910

3 880

Rågvete

5 520

1,7

4 830

-

Blandsäd

3 490

2,6

3 450

-

 

 

 

 

 

Ärter

2 720

2,4

3 040

-

Åkerbönor

2 360

5,5

-

-

 

 

 

 

 

Höstraps

3 260

1,6

3 110

2 887

Vårraps

1 900

1,6

2 050

2 141

Vårrybs

1 210

1,8

1 530

1 596

Oljelin

1 650

2,4

1 420

-

1) Vattenhalt: 14,0 procent för spannmål, 15,0 procent för trindsäd och 9,0 procent för oljeväxter


 

Totalskörden av spannmål är åtta procent lägre än 2004

Totalt för riket beräknas spannmålsskörden preliminärt till nära 5,1 miljoner ton. Det är åtta procent mindre än totalskörden för 2004 och sju procent mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. I diagram 1 redovisas hur den totala spannmålsskörden har varierat under de senaste åren.

Diagram 1. Spannmål. Totalskördar 1995-2005

 

Tusentals ton

Vattenhalt 14,0 procent.

 

 

Odlingen av spannmål har minskat med nio procent sedan 2004, vilket i sin tur har lett till minskad totalskörd. Arealen med höstsådda spannmålsgrödor minskade något mer än de vårsådda. Eftersom de höstsådda grödorna överlag ger högre skörd per hektar än de vårsådda bidrar även den ändrade fördelningen mellan grödorna till minskad total spannmålsskörd.

Arealminskningen kan vara en följd av de förändringar av EU:s system för direktstöd som infördes under 2005, och som innebär en övergång från arealstöd till gårdsstöd. En annan bidragande faktor kan vara ogynnsamma väderförhållanden för sådd hösten 2004.

Totalskörden av höstvete uppgår till cirka 2,0 miljoner ton vilket motsvarar 39 procent av den totala spannmålsskörden. Arealen höstvete minskade med 15 procent jämfört med 2004 och totalskörden minskade med 9 procent.

Även vårkorn visar minskad areal och minskad totalskörd, både jämfört med femårsgenomsnittet och jämfört med föregående år.

Odlingen av havre minskade med 16 procent jämfört med 2004. Havrearealen hade minskat mycket redan under 2004 och minskade därmed under 2005 från en redan låg nivå. Totalskörden av havre beräknas preliminärt till cirka 750 000 ton, vilket är den lägsta havreskörden sedan 1950-talet.

Totalskörden av blandsäd beräknas bli cirka 91 000 ton. De redovisade skörde­uppgifterna för blandsäd innefattar stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxt­blandningar. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats.

Hektarskörden av höstvete beräknas vara 10 procent högre än femårsgenomsnittet och 7 procent högre än normskörden. Hektarskördarna av vårkorn och havre är i nivå med femårsgenomsnittet och är även nära dessa grödors normskörd.

Ärtskörden minskade med 25 procent

Den totala ärtskörden blir 66 000 ton enligt denna preliminära beräkning. Det motsvarar en minskning med 25 procent jämfört med 2004. Skörden per hektar beräknas vara 18 procent lägre än förra årets hektarskörd och 11 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Åkerbönor uppvisar en totalskörd på drygt 13 000 ton och en hektarskörd på cirka 2 400 kilo per hektar.

Skörden av raps och rybs minskade med 12 procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas bli cirka 200 000 ton. Det är 12 procent mindre än förra året men 34 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Odlingen av raps och rybs minskade med två procent under 2005 jämfört med 2004. Under 2004 var odlingen av raps och rybs dock den största sedan år 1995, så arealminskningen under 2005 skedde från en relativt hög nivå. I diagram 2 redovisas hur den totala raps- och rybsskörden har varierat under de senaste åren.

Diagram 2. Raps och rybs. Totalskördar 1995-2005

 

Tusentals ton

 

Vattenhalt 9,0 procent.

Hektarskörden av höstraps är fem procent lägre än ifjol men sju procent högre än femårsgenomsnittet. Vårraps och vårrybs visar hektarskördar som är lägre än förra årets skörd, femårsgenomsnitt och även normskörd.

Totalskörden av oljelin ökade med 39 procent

Den totala skörden av oljelin beräknas till cirka 16 000 ton. Avkastningen per hektar är 18 procent lägre än ifjol men en arealökning på 70 procent medför att totalskörden ökat med 39 procent jämfört med år 2004.

Något mindre obärgade arealer under 2005 än under 2004

Höstvädret var gynnsamt vilket underlättade skördearbetet och medförde låg andel obärgad areal. Preliminärt beräknas cirka 0,7 procent av spannmålsarealen vara obärgad. Av ärtarealen och av raps- och rybsarealen beräknas omkring 1 procent av arealen vara obärgad. Det är överlag något mindre obärgade arealer än föregående år.

Kommentarer till tabellerna

Dessa preliminära resultat redovisas endast på riksnivå. I tabellerna redovisas antal företag som varit underlag för beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. För jämförelse med tidigare år redovisas också definitiva resultat för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Denna preliminära beräkning för år 2005 baseras på ett mindre antal intervjuer än de definitiva resultaten för åren 2000-2004. Som en följd är medelfelen för uppgifterna avseende 2005 ofta högre än medelfelen för motsvarande uppgifter gällande 2000-2004. Se vidare under rubriken "Statistikens tillförlitlighet".

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektar­skörd grundar sig på minst 20 företag. Vid färre företag ersätts skördeuppgiften i tabel­len med två prickar (..).

Grödarealerna baseras på den preliminära statistiken om jordbruksmarkens använd­ning som publicerades i juni (JO 10 SM 0502) och som grundar sig på upp­gifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De grödarealer som redovisas i föreliggande statistiska meddelande har dock minskats med arealer skördade som grönfoder. Se vidare under avsnittet "Så görs statistiken".