Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta statistiska meddelande redovisas preliminära uppgifter på riksnivå om 2007 års skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter. Resultaten baseras på en rikstäckande undersökning där cirka 1 000 lantbrukare tillfrågats om skördeutfallet. Preliminära uppgifter för län och produktionsområden kommer att publiceras i mitten av december. Resultaten baseras då på uppgifter från drygt 4 000 lantbrukare. Definitiva resultat för 2007 kommer att redovisas under våren 2008. Skördestatistiken baseras normalt på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. Under våren 2008 redovisas också skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Spannmålskvantiteterna redovisas numera vid 14 procents vattenhalt

Från och med 2004 har standardvattenhalten för redovisning av skördeuppgifter för spannmål ändrats från 15 procent till 14 procent. Det var ett önskemål från flera av statistikanvändarna.

Hög skörd per hektar av råg, vårkorn och havre

För alla spannmålsgrödorna är årets hektarskördar högre än förra året, då skördenivåerna var ovanligt låga. Havre och vårkorn har även gett betydligt högre avkastning än motsvarande femårsgenomsnitt och normskördar. Höstråg och havre ser preliminärt ut att ha gett de högsta hektarskördarna som har redovisats i skördestatistiken.

Hektarskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren och normskördarna

I tablå 1 redovisas preliminära hektarskördar för 2007, samt femårsgenomsnitt och normskörd för de aktuella grödorna. För flertalet av grödorna är normskördarna beräknade utifrån en tidsserie av tidigare års hektarskördar och en trendfaktor. För höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin är normskörden ett trimmat tioårsmedelvärde (den högsta och den lägsta hektarskörden i tioårsperioden ingår inte). Se vidare under "Bra att veta". Högt medelfel innebär att uppgiften är osäker.

 

 

Tablå 1. Hektarskördar 2007. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

 

 

 

Gröda

Hektarskörd 2007,

Medelfel,

Femårsgenomsnitt,

Normskörd,

 

kg/hektar 1)

procent

kg/hektar 1)

kg/hektar 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 390

1,0

6 090

6 128

Vårvete

4 480

2,9

4 700

5 042

Höstråg

5 790

2,9

5 180

5 561

Höstkorn

5 090

5,1

5 210

5 126

Vårkorn

4 460

1,3

4 130

4 184

Havre

4 500

1,8

3 830

3 869

Rågvete

4 900

2,0

5 070

4 813

Blandsäd

3 160

6,6

3 360

3 303

 

 

 

 

 

Ärter

2 840

5,5

3 010

2 900

Åkerbönor

2 060

9,8

-

-

 

 

 

 

 

Höstraps

2 960

1,8

3 120

3 147

Vårraps

1 890

2,3

1 970

2 214

Oljelin

1 620

9,2

1 710

1 288

 

1) Vattenhalt: 14,0 procent för spannmål, 15,0 procent för trindsäd och 9,0 procent för oljeväxter.


 

Av diagram 1 framgår det att årets hektarskördar för de vårsådda spannmålsgrödorna är högre än vad de var 2006. Särskilt havre visar en hög avkastning jämfört med tidigare år. Vårvete, havre och blandsäd är grödor med hög andel ekologisk odling, vilket under senare år medfört en något lägre genomsnittlig skördenivå.

Diagram 1. Hektarskördar av vårsådda spannmålsgrödor 1990-2007

 

kg/hektar, vattenhalt 14,0 procent

Totalskördarna jämfört med genomsnitten för de fem senaste åren

I tablå 2 redovisas preliminära totalskördar för de grödor som ingår i undersök­ningen. Medelfelet är ett mått på de beräknade resultatens osäkerhet - ju högre medelfel desto osäkrare uppgift. Se vidare under "Statistikens tillförlitlighet".

I tablån redovisas även den procentuella skillnaden mellan 2007 års totalskördar och motsvarande genomsnitt för de fem senaste åren. Stora procentuella skillnader beror ofta på att den odlade arealen har ökat eller minskat.

 

Tablå 2. Totalskördar 2007. Preliminära uppgifter för riket

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

Total skörd 2007

Medelfel,

Femårsgenomsnitt,

Skillnad,

 

 

ton 1)

procent

ton 1)

procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

2 062 500

1,0

1 952 000

+6

 

Vårvete

168 100

3,0

242 100

-31

 

Höstråg

143 000

2,9

120 900

+18

 

Höstkorn

42 200

5,1

28 600

+48

 

Vårkorn

1 395 000

1,4

1 507 600

-7

 

Havre

916 300

2,0

910 500

+1

 

Rågvete

262 400

2,2

233 500

+12

 

Blandsäd

63 300

13,3

79 700

-21

 

Spannmål, totalt

5 052 800

1,0

5 074 900

0

 

 

 

 

 

 

 

Ärter

37 500

5,8

73 500

-48

 

Åkerbönor

10 800

10,1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Höstraps

149 500

1,8

110 200

+36

 

Vårraps

62 400

2,3

62 400

0

 

Raps/rybs, totalt2)

219 100

1,7

187 000

+17

 

 

 

 

 

 

 

Oljelin

7 000

9,2

10 300

-32

 

 

1) Vattenhalt: 14,0 procent för spannmål, 15,0 procent för trindsäd och 9,0 procent för oljeväxter.

2) Innefattar även skörd av höstrybs och vårrybs.

 

 

 


 

Totalskörden av spannmål större än 2006 års skörd

Totalt för riket beräknas spannmålsskörden preliminärt till 5,05 miljoner ton. Det är 22 procent mer än totalskörden för 2006 och i nivå med genomsnittet för de fem senaste åren. I diagram 2 redovisas hur den totala spannmålsskörden har varierat sedan år 1990.

Diagram 2. Spannmål. Totalskördar 1990-2007

 

Tusentals ton

Vattenhalt 14,0 procent.

Spannmålsodlingen har minskat under senare år, framförallt under åren 2005 och 2006. För vårkorn och havre har minskningen av den odlade arealen varit särskilt stor. Under 2007 skedde en återhämtning för den totala spannmålsarealen med två procent. Det är odlingen av höstvete, höstråg, höstkorn, vårkorn och havre som blivit något större.

Totalskörden av höstvete beräknas preliminärt till cirka 2,1 miljoner ton, vilket motsvarar 43 procent av den totala spannmålsskörden. Arealen höstvete ökade med två procent jämfört med 2006 och totalskörden ökade med 15 procent. Skörden per hektar blev 13 procent högre.

Totalskörden av blandsäd beräknas bli cirka 63 000 ton. De redovisade skördeuppgifterna för blandsäd innefattar stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxt­blandningar. Arealer som skördats som grönfoder har frånräknats.

Ärtskörden minskade med 26 procent

Den totala ärtskörden beräknas bli omkring 38 000 ton enligt denna preliminära beräkning. Det motsvarar en minskning med 26 procent jämfört med 2006. Skörden per hektar beräknas vara 8 procent högre än förra årets hektarskörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Odlingen av ärter minskade med 32 procent under 2007. Det är nu tredje året i rad som ärtodlingen minskar.

Åkerbönorna gav en totalskörd på runt 11 000 ton och en hektarskörd som är i nivå med förra årets avkastning. Arealen minskade med 14 procent.

Ökad odling av höstraps

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 219 100 ton. Det är i nivå med förra årets skörd och 17 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen är en följd av att det odlas mer av framförallt höstraps. Odlingen av höstraps ökade i år med 6 procent jämfört med 2006. Ökningen var ännu större mellan 2005 och 2006. Efter en svacka under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har odlingen av höstraps och vårraps under senare år visat en uppåtgående trend.

Hektarskörden av höstraps var något lägre än föregående års hektarskörd medan skördeutbytet för vårraps tvärtom var något högre. I diagram 3 redovisas hur den totala raps- och rybsskörden har varierat sedan år 1990. 2004 var ett år med mycket höga skördar per hektar av raps och rybs.

Diagram 3. Raps och rybs. Totalskördar 1990-2007

 

Tusentals ton

Vattenhalt 9,0 procent.

 

Totalskörden av oljelin minskade

Den totala skörden av oljelin beräknas till 7 000 ton. Avkastningen per hektar var något högre än ifjol, men eftersom den odlade arealen halverades blev totalskörden i år drygt 40 procent lägre än 2006.

Tidig sådd och tidig skörd

En mild och torr vårvinter gjorde att vårbruket startade tidigt. Grödorna hämmades en del under den torra försommaren, men utvecklades sedan väl i det svala och regniga julivädret. På vissa håll orsakade dock alltför stora regnmängder problem med översvämningar och liggsäd. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast genomföras under gynnsam väderlek.

Kommentarer till tabellerna

Dessa preliminära resultat redovisas endast på riksnivå. I tabellerna redovisas antal företag som varit underlag för beräkningarna, bärgad skörd per hektar, medelfel för hektarskörd, grödareal, total skörd samt medelfel för den totala skörden. För jämförelse med tidigare år redovisas definitiva resultat för de närmast föregående åren. Förekomst av obärgade arealer gör att hektarskörd och totalskörd blir lägre för den aktuella grödan.

Medelfelet är ett mått på den beräknade skördens osäkerhet. Ju högre medelfelet är desto mer osäker är den aktuella uppgiften. Denna preliminära beräkning för år 2007 baseras på ett mindre antal jordbruksföretag än de slutliga resultaten för åren 2002-2006. Som en följd är medelfelen för de preliminära uppgifterna avseende 2007 ofta högre än medelfelen för motsvarande uppgifter gällande 2002-2006. Se vidare under rubriken "Statistikens tillförlitlighet".

För att undvika redovisning av alltför osäkra resultat krävs att redovisad hektar­skörd grundar sig på minst 20 företag. Vid färre företag ersätts skördeuppgiften i tabellen med två prickar (..).

Grödarealerna baseras på den preliminära statistiken om jordbruksmarkens användning som publicerades i juni (JO 10 SM 0702) och som grundar sig på upp­gifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De grödarealer som redovisas i föreliggande statistiska meddelande har dock minskats med arealer skördade som grönfoder. Se vidare under avsnittet "Så görs statistiken".