Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1101

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2011
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2011 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden något större än föregående år

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till knappt 4,7 miljoner ton under 2011. Jämfört förra årets låga spannmålsskörd är årets skörd 9 % högre, och i samma storleksordning som genomsnittet för de fem senaste åren. Anledningen till det något bättre skörderesultatet är att skördeutfallet per hektar blev högre än förra året för höstråg, vårkorn och havre. En annan bidragande orsak är att den totala spannmålsodlingen ökade med 4 % jämfört med föregående år.

Totalskörden av raps och rybs i nivå med fjolårsresultatet

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 265 800 ton, vilket i stort sett är i nivå med förra årets resultat. Hektarskörden av vårraps var högre, medan hektarskörden höstrapsen var på samma nivå som förra året. Odlingsarealen av höstraps minskade däremot med 13 % jämfört med fjolåret.

Hög avkastning och fortsatt ökad odling av åkerbönor

Odlingen av åkerbönor ökade i år för fjärde året i rad och skörden per hektar tangerar rekordnivån från år 2009. Totalskörden åkerbönor beräknas preliminärt till drygt 51 000 ton och är nu större än det totala skörden av ärter som beräknas till knappt 43 000 ton.

Växlande väder gav varierade skörderesultat

En del lantbrukare har hänvisat till utvintringsskador som en förklaring till låga skördenivåer av höstsådda grödor. Det har också varit problem med försommartorka, men lokala regnskurar har medört att avkastningsnivåerna kan variera mycket även mellan närbelägna gårdar. Under hösten har ihållande regnväder försvårat och försenat tröskningen, särskilt i de sydvästra och norra delarna av landet.