Statens Jordbruksverk                                                       43                                                                  JO 19 SM 1302

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 13 december 2013.

URN:NBN:SE:SCB-2013-JO19SM1302_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.