Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1401

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2014
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2014 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden större än förra året

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,7 miljoner ton under 2014. Den är 14 % större än förra årets spannmålsskörd och 17 % större än genomsnittet för de senaste fem åren. Ett utmärkande drag för 2014 är att de höstsådda spannmålsgrödorna ökade arealmässigt. Höstvetearealen ökade med hela 82 % och totalskörden fördubblades. De höstsådda grödorna uppvisar överlag höga skördenivåer jämfört med tidigare år. På riksnivå är hektarskörden av höstvete rekordhög.

Totalskörden av raps och rybs tangerar fjolårsnivån

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 321 700 ton, vilket nästan är i nivå med förra årets resultat och 9 % mer än femårsgenomsnittet. Låg hektarskörd redovisas för vårraps medan hektarskörden av höstraps däremot är i nivå med ett tidigare rekord. Odlingsarealen av raps och ryps minskade med nästan 30 000 hektar, vilket motsvarar en minskning på 23 %.

Hög hektarskörd av ärter – lägre för åkerbönor

Ärterna har liksom ifjol gett bra avkastning per hektar, 18 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden beräknas bli omkring 48 000 ton, vilket är 18 % mer än föregående års totalskörd. Hektarskörden av åkerbönor var 14 % lägre än förra året. Totalskörden har beräknats till 55 200 ton, vilket är en minskning med 10 %.

Sommartorka sänkte skördenivåerna i delar av landet

Torrt väder under sensommaren och hösten 2013 gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd. Det ledde till stora höstsådda arealer. Årets sommarmånader präglades av torrt och varmt väder och på vissa håll i landet ledde vattenbristen till torkskador på grödorna. I västra Sverige orsakade skyfall skördeskador på enstaka gårdar. Tröskningen kom igång tidigt och kunde oftast genomföras vid gynnsamma väderförhållanden.