Statens Jordbruksverk                                                         9                                                                    JO 19 SM 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 november 2014.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.