Statens Jordbruksverk                                                       44                                                                  JO 19 SM 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 15 december 2014.

URN:NBN:SE:SCB-2014-JO19SM1402_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.