Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1601

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2016 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Lägre spannmålsskörd än förra året

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till drygt 5,4 miljoner ton under 2016. Den är 12 % mindre än förra årets stora spannmålsskörd och i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Höstveteskörden som var rekordstor ifjol svarar för den största delen av minskningen, med 0,5 miljoner ton lägre totalskörd. Totalskördarna av råg, vårkorn och höstrågvete är också betydligt lägre än föregående år.

Minskad raps- och rybsskörd

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 269 600 ton, vilket är 25 % mindre än föregående års resultat och 15 % mindre än femårsgenomsnittet. Minskningen är framförallt en följd av att både hektarskörden och odlings­arealen av höstraps minskade.

Ökade totalskördar av ärter och åkerbönor

Arealerna av ärter och åkerbönor har fortsatt att öka. I år var ökningen 13 res­pektive 20 % jämfört med föregående års stora arealer. Ökningen har i stor utsträckning skett i slättbygdsområdena. Totalskördarna av ärter och åkerbönor har preliminärt beräknats till 97 200 ton respektive 101 100 ton, vilket är 96 respektive 52 % mer än motsvarande femårsgenomsnitt. Hektarskörden av ärter tangerar tidigare rekordnivåer.

Utvintringsskador och torka drog ner skördenivåerna

Försenad höstsådd förra hösten medförde att en del bestånd var svaga och hade svårt att klara vinterns påfrestningar. Det förekom även rapporter om torkskador som gjorde att utsädet inte grodde som det skulle efter höstbruket. Delar av de höstsådda arealerna kördes upp under våren. Det torra och kalla vädret under de höstsådda grödornas utvecklingsfas drog ner avkastningsnivåerna, och på en del gårdar gav de höstsådda grödorna faktiskt lägre hektarskördar än de vårsådda. Slutet av augusti och september erbjöd bra skördeväder på flertalet platser i landet.