Statens Jordbruksverk                                                         3                                                                    JO 19 SM 1602

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO19SM1602_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.