Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016

JO 19 SM 1602

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Gärda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, 

gerda.landell@scb.se, statistik@jordbruksverket.se

 

/

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2016.

URN:NBN:SE:SCB-2016-JO19SM1602_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.