Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1702

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017
Preliminär statistik för län och riket
Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2017 Preliminary statistics for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Höstregnen drog ner skördenivåerna

Den här hösten försvårades skördearbetet på många håll i landet av ihållande regnväder. För de grödor som inte kunde skördas före höstregnen ökade problemen med drösning, stråbrytning, liggsäd och viltskador. Grödorna började även i många fall gro ute på fälten, med kvalitetsproblem som följd. Men om grödorna kunde skördas före höstregnen var skördenivåerna ofta förhållandevis höga. Den totala spannmålsskörden har beräknats till 5,95 miljoner ton. Den är 9 % större än förra året och 8 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen är främst en följd av att odlingsarealen av höstvete har ökat.

Största raps- och rybsskörden på 27 år

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 377 200 ton, vilket är 40 % mer än 2016, 17 % mer än femårsgenomsnittet och den största raps- och rybsskörden sedan 1990. Ökningen beror till stor del på att höstrapsarealen har ökat.

Stor andel obärgad areal i flera av länen

Många lantbrukare har angett problem med bärigheten för maskinerna som orsak till att arealer har fått lämnas helt oskördade. I Västerbottens och Norrbottens län blev hälften av spannmålsarealen obärgad. I Gävleborgs och Västernorrlands län fick en femtedel av spannmålsarealen lämnas oskördad. Stora spannmålsarealer har lämnats oskördade även i Jämtlands, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Jönköpings och Värmlands län.