Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1802

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018
Preliminär statistik för län och riket
Production of cereals, dried pulses, oilseed crops and temporary grasses in 2018 Preliminary statistics for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Extremt låga hektarskördar i hela landet

Sommartorkan och värmen drog ner skördenivåerna för alla grödor i hela landet. Exempel på län där flera av grödorna i genomsnitt gav mindre än hälften av vad som är normalt är Stockholms, Uppsala, Gotlands, Skåne och Västmanlands län. Den totala spannmålsskörden beräknas preliminärt uppgå till 3 254 400 ton, vilket är 45 % mindre än i fjol och 43 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Hektarskörden av höstraps 32 % lägre

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 217 800 ton, vilket är 42 % mindre än 2017, 34 % mindre än femårsgenomsnittet och den minsta raps- och rybsskörden sedan år 2007. Minskningen beror till stor del på att skördenivåerna per hektar blev låga; för höstraps är hektarskörden 32 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet.

Hektarskörden av åkerbönor 63 % lägre

Åkerbönor är en gröda som är förhållandevis känslig för torka, och årets hektarskörd blev hela 63 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Hektarskörden av ärter är 34 % lägre än i fjol och 35 % lägre än femårsgenomsnittet. Totalskördarna för ärter och åkerbönor har beräknats till 49 000 ton respektive 34 500 ton.

Hektarskörden av slåttervall 26 % lägre

Hektarskörden av slåttervall minskade med 26 % jämfört med 2017. Störst var minskningen i Jönköpings, Kalmar och Skåne län där hektarskördarna minskade med 37–39 %. Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till knappt 3,3 miljoner ton torrsubstans (0 % vatten), vilket är nästan 800 000 ton mindre än 2017.

Även en stor del av betet torkade bort, vilket medförde att många lantbrukare tvingades börja använda det skördade vinterfodret för stödutfodring redan under sommaren.