Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

 

Gerda Ländell, SCB, tfn 010-479 68 07, gerda.landell@scb.se
Anna Redner, SCB, tfn 010-479 67 05, anna.redner@scb.se

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Jordbruksverket, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4226 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 14 december 2018.

URN:NBN:SE:SCB-2018-JO19SM1802_pdf

Tidigare publicering: Se avsnittet Kort om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Joakim Stymne, SCB.