Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018

JO 19 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

31. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2018. Preliminär statistik. Procent och hektar av den totala grödarealen

31. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2018. Preliminary statistics. Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4,6

0,9

130

17,6

 

..

..

..

..

Uppsala

2,5

0,7

140

27,8

 

..

..

..

..

Södermanlands

4,0

0,9

220

22,0

 

..

..

..

..

Östergötlands

3,7

0,7

440

18,2

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

2,1

0,6

90

28,8

 

..

..

..

..

Gotlands

5,3

1,6

290

29,5

 

-

-

-

-

Blekinge

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Skåne

0,0

0,0

0

82,0

 

..

..

..

..

Hallands

3,0

1,4

90

41,2

 

-

-

-

-

Västra Götalands

1,1

0,3

140

28,7

 

..

..

..

..

Värmlands

11,6

2,1

80

19,0

 

-

-

-

-

Örebro

0,8

0,6

30

82,9

 

..

..

..

..

Västmanlands

7,7

2,2

240

26,7

 

..

..

..

..

Dalarnas

8,0

2,6

50

32,8

 

-

-

-

-

Gävleborgs

3,6

0,6

20

16,8

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

0,1

60

74,3

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,6

0,5

310

30,0

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

2,2

0,4

490

16,7

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

3,9

0,5

810

11,8

 

2,1

1,1

20

52,1

Götalands skogsbygder

4,4

0,9

170

21,9

 

-

-

-

-

Mell. Sveriges skogsbygder

4,7

1,6

110

32,4

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

2,7

0,6

20

20,7

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2,0

0,2

1 940

8,5

 

0,6

0,3

20

52,2

2017

0,1

0,0

70

22,2

 

0,0

..

0

..

2016

0,1

0,0

80

43,7

 

0,0

..

0

..

2015

0,0

..

10

35,3

 

0,0

..

0

0,0

2014

0,0

..

30

41,7

 

0,0

..

0

0,0

2013

0,1

..

170

33,1

 

0,0

..

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2013–2017 redovisas slutlig statistik.