Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1902

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019
Preliminär statistik för län och riket
Production of cereals, dried pulses and oilseed crops in 2019 Preliminary statistics for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Höga hektarskördar av höstsådda grödor

Förhållandevis god övervintring och lagom med regn bidrog till höga skördenivåer av höstsådda grödor i flera av länen. Skåne, Västra Götalands och Örebro län hade rekordhöga avkastningsnivåer av höstvete. På riksnivå har hektarskörden av höstvete beräknats till 7 720 kilo per hektar, vilket är den högsta som redovisats någonsin. Hektarskörden av höstrågvete är också rekordhög på riksnivå, samt i Västra Götalands län.

Den totala spannmålsskörden beräknas preliminärt uppgå till 6 148 700 ton. Den är därmed 89 % större än ifjol, då torkan och värmen medförde missväxt. Jämfört med genomsnittsskörden för de fem föregående åren är årets spannmålsskörd 15 % större.

Hektarskörden av höstraps 60 % högre än ifjol

På riksnivå blev hektarskörden av höstraps 60 % högre än fjolårsresultatet, 14 % högre än femårsgenomsnittet och 6 % högre än normskörden. I Skåne län blev hektarskörden av höstraps den högsta någonsin. Totalskörden av raps- och rybsgrödorna beräknas preliminärt till 381 900 ton, vilket är 75 % mer än förra årets resultat och 23 % mer än femårsgenomsnittet. Ökningen beror både på högre hektarskördar och ökad areal av den högavkastande höstrapsen.

Ärterna gav 50 % högre hektarskörd

Årets hektarskörd av ärter är 50 % högre än 2018 och 4 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden av ärter har beräknats till omkring 69 400 ton, vilket är 42 % mer än föregående års totalskörd.

Hektarskörden åkerbönor mer än dubblerades

Hektarskörden av åkerbönor blev mer än dubbelt så stor som förra året. Jämfört med femårsgenomsnittet är det en ökning med 6 %. Totalskörden har beräknats till 60 400 ton, en ökning med 74 % jämfört med ifjol.