Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019

JO 19 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

23. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2019. Preliminär statistik.

Procent och hektar av den totala grödarealen

23. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2019. Preliminary statistics. Percent and hectares of the total crop area

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

Procent

Medelfel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medel-fel, procentenheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Uppsala

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

0,2

0,1

10

30,8

 

..

..

..

..

Östergötlands

0,4

0,2

50

37,1

 

0,0

..

0

..

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Gotlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Blekinge

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Skåne

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Hallands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Värmlands

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

0,0

..

0

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

..

0

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,2

0,1

50

37,1

 

0,0

..

0

..

Svealands slättbygder

0,1

0,0

20

12,3

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

1,9

0,1

70

3,9

 

..

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

0,2

0,0

10

0,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

0,2

0,0

190

10,8

 

0,0

..

0

..

2018

2,0

0,2

1 950

8,1

 

0,6

0,3

20

50,7

2017

0,1

0,0

70

22,2

 

0,0

..

0

..

2016

0,1

0,0

80

43,7

 

0,0

..

0

..

2015

0,0

..

10

35,3

 

0,0

..

0

0,0

2014

0,0

..

30

41,7

 

0,0

..

0

0,0


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av skördestatistiken i tabellerna 1-17 har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. I ovanstående tabell redovisas skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

2) För åren 2014–2018 redovisas slutlig statistik.