Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2003

JO 29 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2003 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2003 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2003. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2004.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2003 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med hektarskördarna 2002 och med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna mindre eller ungefär desamma som 2002. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2003 års hektarskördar för de flesta spannmålsgrödor bli några procent högre.

Beträffande oljeväxter beräknas hektarskörden bli något lägre än 2002 års skörd för raps men högre för vårrybs. Hektarskörden av raps beräknas bli något lägre än 5-års genomsnittet medan rybs beräknas ge en något högre hektarskörd än 5-års genomsnittet.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Tabell 1 Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2003

Hektarskörd
2002

Genomsnitt
1998-2002

Höstvete

6 430

6 470

6 130

Vårvete

5 010

4 960

4 900

Höstråg

5 060

5 330

5 090

Höstkorn

5 330

5 390

5 210

Vårkorn

4 070

4 340

4 000

Havre

3 550

4 100

3 740

Rågvete

4 820

5 540

4 780

Blandsäd

3 150

3 580

3 400

 

 

 

 

Höstraps

2 750

2 910

3 020

Vårraps

1 890

2 110

2 020

Höstrybs

1 760

1 760

1 700

Vårrybs

1 630

1 510

1 550


1För höstkorn, rågvete och blandsäd beräknas inte några normskördar.

Totalskördar

Den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen för respektive gröda. De arealer som används är hämtade från Statens jordbruksverks administrativa stödregister, IAKS, i juli 2003. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeskattningarna för år 2003 kommer också att beräknas utifrån IAKS-data, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,5 miljoner ton för år 2003 vilket är ungefär som förra årets skörd. Skörden av höstvete och rågvete beräknas bli något större än 2002 till följd av större arealer. Övriga grödor, framförallt havre och vårkorn, beräknas ge skördar som är mindre än 2002. För höstvete och rågvete beräknas skörden bli betydligt större än den genomsnittliga skörden under de senaste fem åren medan de flesta övriga grödor beräknas ge mindre skördar. Den totala skörden av oljeväxter beräknas bli något lägre än den senaste 5-årsperioden.

Jämförelser med tidigare totalskördar för enskilda grödor skall göras med viss försiktighet då arealerna åren 2000-2003 bygger på IAKS-data för att tidigare varit uppgifter som samlats in genom postenkät.

Tabell 2 Hektarskörd, areal och total skörd år 2003

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2003
kg

Prel. 2003
ha

Prog.
2003


2002

Genom-snitt 5 år

Höstvete

6 430

364 853

2 340

1 845

1 905

Vårvete

5 010

46 879

240

268

248

Höstråg

5 060

24 414

120

128

155

Höstkorn

5 330

6 763

40

27

56

Vårkorn

4 070

360 812

1 470

1 751

1 663

Havre

3 550

279 522

990

1 181

1 097

Rågvete

4 820

44 760

220

169

199

Blandsäd

3 150

24 340

80

93

92

Summa spannmål

 

1 152 344

5 500

5 462

5 415

 

 

 

 

 

 

Höstraps

2 750

23 729

66

91

72

Vårraps

1 890

26 522

50

46

39

Höstrybs

1 760

866

2

3

2

Vårrybs

1 630

7 604

12

19

22

Summa oljeväxter

 

58 721

130

159

134