Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0401

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2004
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2004

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Fakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

    adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)

adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken (PDF)

 


 

 

I korta drag

Stora skördar av spannmål och oljeväxter 2004

Enligt en prognos från Jordbruksverket beräknas den totala spannmålsskörden för 2004 bli ca 5,9 miljoner ton vilket är ca 10 % högre än både förra årets skörd och den genomsnittliga skörden de senaste 5 åren. För samtliga spannmålsgrödor frånsett havre och blandsäd beräknas skörden bli betydligt högre än 2003. Arealerna havre och blansäd har i år minskat betydligt. Skörden per hektar beräknas för samtliga spannmålsgrödor bli högre än både 2003 och genomsnittet för de senaste 5 åren.

Skörden av oljeväxter beräknas bli högre än genomsnittet de senaste 5 åren och även betydligt högre än 2003 vilket är en följd av förhållandevis stora arealer med oljeväxter.

Vädret för spannmålsodlingen har varit gynnsamt i år. Regnet kom tidigt och i de flesta områdena har det kommit regelbundet. I begränsade områden har dock regnet kommit i sådana mängder att grödorna kan ha skadats. Detta påverkar dock i mindre grad den totala skörden i Sverige.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används även väderdata och odlade arealer för 2004. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Beräkningarna har endast gjorts totalt för hela landet varför regionala uppgifter inte redovisas.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.