Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2004

JO 29 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Fakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2004 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2004 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2004. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2005.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2004 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med hektarskördarna 2003 enligt den definitiva skördestatistiken och med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna 6 - 28 % högre än 2003 utom för blandsäd som väntas få oförändrad hektarskörd. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2004 års hektarskördar för spannmålsgrödorna bli ca 5 - 15 % högre.

Beträffande oljeväxter beräknas hektarskörden bli något lägre än 2003 års skörd för höstraps och vårraps men högre för höstrybs och vårrybs. Hektarskördarna av raps beräknas bli något lägre än genomsnittet för de senaste 5 åren medan rybs beräknas ge något högre hektarskördar än detta genomsnitt.

Vädret för spannmålsodlingen har varit gynnsamt i år. Regnet kom tidigt och i de flesta områdena har det kommit regelbundet. I begränsade områden har dock regnet kommit i sådana mängder att grödorna kan ha skadats. Detta påverkar dock i mindre grad den totala skörden i Sverige.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Tabell 1         Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2004

Hektarskörd
2003

Genomsnitt
1999-2003

Höstvete

6 580

5 630

6 110

Vårvete

5 330

4 960

4 950

Höstråg

5 330

4 920

5 150

Höstkorn

5 880

4 600

5 060

Vårkorn

4 500

4 240

4 100

Havre

4 400

4 010

3 810

Rågvete

5 210

4 630

4 780

Blandsäd

3 500

3 510

3 320

 

 

 

 

Höstraps

2 790

2 860

3 000

Vårraps

1 900

1 920

2 010

Höstrybs

1 720

1 490

1 670

Vårrybs

1 610

1 360

1 530


 

Totalskördar

Prognosen av den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen för respektive gröda. De arealer som används är hämtade från Statens jordbruksverks administrativa stödregister, IAKS, i juli 2004. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeskattningarna för år 2004 kommer också att beräknas utifrån IAKS-data, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,9 miljoner ton för år 2004 vilket är nästan 10 % högre än både förra årets skörd och genomsnittskörden för de fem åren 1999 - 2003. Endast skörden av havre och blandsäd beräknas bli lägre än 2003 vilket är en följd av lägre arealer som kompenserar den högre hektarskörden. För höstvete minskar arealerna men den betydligt högre hektarskörden medför trots detta en högre totalskörd. Jämfört med genomsnittet för de senaste 5 åren är framför allt skörden av höstvete betydligt högre. För övriga grödor beräknas skörden bli ungefär som genomsnittet för de senaste 5 åren. Till följd av mycket höga arealer kommer skörden av oljeväxter bli betydligt större än tidigare år.

 

Tabell 2         Hektarskörd, areal och total skörd år 2004

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2004
kg

Prel. 2004
ha

Prog.
2004


2003

Genom-snitt 5 år

Höstvete

6 580

350 556

2 305

2 049

1 902

Vårvete

5 330

53 581

286

234

257

Höstråg

5 330

24 607

131

118

146

Höstkorn

5 880

5 299

31

29

44

Vårkorn

4 500

393 540

1 769

1 517

1 646

Havre

4 400

230 925

1 010

1 102

1 091

Rågvete

5 210

52 615

274

205

178

Blandsäd

3 500

17 469

61

98

96

Summa spannmål

 

1 128 591

5 868

5 352

5 361

 

 

 

 

 

 

Höstraps

2 790

38 288

107

66

71

Vårraps

1 900

36 329

69

50

42

Höstrybs

1 720

1 319

2

2

2

Vårrybs

1 610

8 379

13

12

20

Summa oljeväxter

 

84 315

192

130

135