Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0501

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2005
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Lägre spannmålsskörd 2005

Den totala spannmålsskörden för 2005 beräknas bli ca 5,1 miljoner ton vilket är ca 7 % lägre än förra årets skörd och 6 % lägre än den genomsnittliga skörden de senaste 5 åren. För samtliga spannmålsgrödor frånsett vårvete och vårkorn beräknas skörden bli betydligt lägre än 2004. Den lägre skörden är framför allt en följd av lägre arealer. Skörden per hektar är ungefär som 2004 men högre än vad den varit i genomsnitt under de senaste 5 åren.

Skörden av oljeväxter beräknas bli högre än genomsnittet under de senaste 5 åren men lägre än 2004 som var ett år med synnerligen hög skörd. År 2004 ökade arealerna som odlas med oljeväxter mycket. Denna arealökning ligger i stort sett kvar till 2005.

Vädret för spannmålsodlingen har varit gynnsamt i år, frånsett vissa områden som haft negativ påverkan av torka under första halvan av juli, framför allt i de sydöstra delarna av landet. Under senare delen av juli och början av augusti har regnet kommit i relativt rikliga mängder vilket påverkar kvaliteten. Såvida arealerna kan bärgas kommer detta dock knappast att påverka de skördade kvantiterna.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används även väderdata och odlade arealer för 2005. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Beräkningarna har endast gjorts totalt för hela landet varför regionala uppgifter inte redovisas.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.