Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2005

JO 29 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2005 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2005 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2005. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2005.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2005 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med hektarskördarna 2004 och med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna mellan 6 % lägre och 8 % högre än 2004. Vårvete och vårkorn förväntas få ca 8 % resp. 4 % högre skörd än 2004. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2005 års hektarskördar för spannmålsgrödorna bli mellan 0 % och 8 % högre, frånsett blandsäd där skörden beräknas bli ca 2 % lägre.

Beträffande oljeväxter beräknas årets hektarskördar bli betydligt lägre än 2004 års för samtliga grödor. Under 2004 var hektarskörden ovanligt hög men även jämfört med genomsnittet för de senaste 5 åren beräknas hektarskördarna av oljeväxter bli lägre under 2005.

Vädret för spannmålsodlingen har varit gynnsamt i år, frånsett vissa områden som haft negativ påverkan av torka under början av juli, framför allt i de sydöstra delarna av landet. Under senare delen av juli och början av augusti har regnet kommit i relativt rikliga mängder vilket påverkar kvaliteten. Såvida arealerna kan bärgas kommer detta dock knappast att påverka de skördade kvantiterna.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Tabell 1 Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2005

Hektarskörd
2004

Genomsnitt
2000-2004

Höstvete

6 260

6 180

6 030

Vårvete

5 070

4 740

4 840

Höstråg

5 370

5 510

5 240

Höstkorn

5 560

5 610

5 150

Vårkorn

4 450

4 300

4 160

Havre

3 960

4 120

3 910

Rågvete

5 010

5 200

4 830

Blandsäd

3 370

3 640

3 450

 

 

 

 

Höstraps

2 820

3 430

3 110

Vårraps

1 930

2 240

2 050

Höstrybs

1 700

2 230

1 740

Vårrybs

1 530

1 660

1 530


 

Totalskördar

Prognosen av den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen för respektive gröda. De arealer som används är hämtade från Statens jordbruksverks administrativa stödregister i juni 2005. De i beräkningarna använda grödarealerna är de som redovisas i det statistiska meddelandet Jordbruksmarkens användning 2005, preliminära uppgifter (JO 10 SM0502) som publicerades den 23 juni. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeskattningarna för år 2005 kommer också att beräknas utifrån stödregistret, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,1 miljoner ton för år 2005 vilket är nästan 7 % lägre än förra årets skörd och 6 % lägre än genomsnittskörden för de fem åren 2000 - 2004. Endast skörden av vårvete, vårkorn och rågvete kommer upp i skördenivåer som är jämförbara med genomsnittet av de senaste 5 åren. Minskade arealer är den generella förklaringen till den lägre totalskörden, framför allt har arealerna med höstvete minskat (se JO 10 SM0502). De senaste två åren har arealerna med oljeväxter varit betydligt högre än tidigare år vilket gjort att totalskörden även 2005 är högre än genomsnittet för de senaste 5 åren. Jämfört med 2004 års rekordskörd beräknas dock årets skörd bli lägre pga lägre hektarskörd.

 

Tabell 2 Hektarskörd, areal och total skörd år 2005

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2005
kg

Prel. 2005
ha

Prog.
2005


2004

Genom-snitt 5 år

Höstvete

6 260

296 115

1 854

2 159

2 069

Vårvete

5 070

59 666

303

253

241

Höstråg

5 370

21 447

115

133

149

Höstkorn

5 560

5 742

32

30

39

Vårkorn

4 450

374 736

1 666

1 662

1 620

Havre

3 960

202 734

803

925

1 065

Rågvete

5 010

50 722

254

270

201

Blandsäd

3 370

17 927

60

75

92

Summa spannmål

 

1 029 090

5 088

5 508

5 477

 

 

 

 

 

 

Höstraps

2 820

35 468

100

129

86

Vårraps

1 930

38 503

74

82

46

Höstrybs

1 700

1 491

3

3

2

Vårrybs

1 530

7 073

11

14

15

Summa oljeväxter

 

82 534

188

228

149


 

Som ovan nämnts är årets spannmålsarealer betydligt lägre än tidigare år, vilket är en följd av förändringar av EU:s system för direktstöd, dvs övergången från arealstöd till gårdsstöd. Man kan anta att de arealer som tagits ur bruk för spannmålsproduktionen i genomsnitt har lägre avkastning än de arealer som används. Därvid skulle de arealer som i år används för spannmålsproduktion i genomsnitt ha något högre avkastning än de arealer som använts tidigare år. Hänsyn till detta har inte kunnat tas i de redovisade prognoserna. Dock kan nämnas att effekten av detta är liten i förhållande til den övriga osäkerhet som finns i den använda prognosmetoden.