Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0601

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Mycket låg spannmålsskörd 2006

Den totala spannmålsskörden för 2006 beräknas bli ca 4,4 miljoner ton vilket är ca 13 % lägre än förra årets skörd och 18 % lägre än den genomsnittliga skörden de senaste fem åren. För samtliga spannmålsgrödor frånsett höstråg och höstkorn beräknas skörden bli betydligt lägre än 2005. Den lägre skörden är en följd både av att den odlade arealen minskat och lägre hektarskördar. Skörden per hektar beräknas bli betydligt lägre än normalt för samtliga grödor. Inte sedan 1992 har den totala skörden varit så låg som den beräknas bli 2006.

Skörden av oljeväxter beräknas bli högre än genomsnittet under de senaste fem åren och även högre än 2005. Sedan 2003 har arealerna som odlas med oljeväxter ökat kontinuerligt och 2006 är de mer än 50 % högre än 2003. Skörden per hektar beräknas bli något lägre än normalt för höstgrödorna och något högre än normalt för vårgrödorna.

Vädret för spannmålsodlingen har varit ogynnsamt i år. En kall vinter och sen vår, framför allt i södra Sverige, gjorde att vårbruket blev sent. I mellersta Sverige var dock vårbruket mer normalt. Den torra och varma sommaren påverkar också skördeutfallet negativt. Detta har framför allt drabbat södra och östra delarna av Sverige.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används även väderdata och odlade arealer för 2006. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Beräkningarna har endast gjorts totalt för hela landet varför regionala uppgifter inte redovisas.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.