Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006

JO 29 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2006 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2006 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2006. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2007.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2006 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med hektarskördarna 2005 och med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna mellan 4 % och 18 % lägre än 2005. Höstvete förväntas få ca 15 % lägre skörd än 2005. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2006 års hektarskördar för spannmålsgrödorna bli mellan 1 % och 18 % lägre.

Beträffande oljeväxter beräknas årets hektarskördar bli något lägre än 2005 års skördar för höstgrödorna, men högre än normalt för vårgrödorna. Under 2005 var hektarskörden av höstraps ovanligt hög men även jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren beräknas hektarskördarna av höstraps bli något lägre under 2006.

Vädret för spannmålsodlingen har inte varit gynnsamt i år. En kall vinter och sen vår, framför allt i södra Sverige, gjorde att vårbruket blev sent. I mellersta Sverige var dock vårbruket mer normalt. Den torra och varma sommaren har också påverkat skördeutfallet negativt. Även detta har framför allt drabbat södra Sverige, men även de östra delarna.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Tabell 1 Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2006

Hektarskörd
2005

Genomsnitt
2001-2005

Höstvete

5 610

6 630

6 150

Vårvete

4 690

4 910

4 810

Höstråg

4 970

5 270

5 220

Höstkorn

5 260

5 800

5 300

Vårkorn

4 000

4 260

4 230

Havre

3 240

3 870

3 900

Rågvete

4 580

5 420

5 010

Blandsäd

2 830

3 450

3 460

 

 

 

 

Höstraps

2 840

3 230

3 110

Vårraps

1 930

1 890

2 030

Höstrybs

1 810

1 880

1 760

Vårrybs

1 550

1 370

1 490


 

Totalskördar

Prognosen av den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen för respektive gröda. De arealer som används är hämtade från Statens jordbruksverks administrativa stödregister i juni 2006. De i beräkningarna använda grödarealerna är de som redovisas i det statistiska meddelandet Jordbruksmarkens användning 2006, preliminära uppgifter (JO 10 SM0602) som publicerades den 22 juni. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeskattningarna för år 2006 kommer också att beräknas utifrån stödregistret, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 4,4 miljoner ton för år 2006 vilket är 13 % lägre än förra årets skörd och nästan 18 % lägre än genomsnittskörden för de fem åren 2001 - 2005. Endast skörden av höstkorn och rågvete kommer upp i skördenivåer som är jämförbara med genomsnittet av de senaste 5 åren. Lägre hektarskörd är den generella förklaringen till den lägre totalskörden men de odlade arealerna har också minskat och då framför allt arealerna med vårkorn (se JO 10 SM0502).

De senaste tre åren har arealerna med oljeväxter kontinuerligt ökat vilket gjort att totalskörden 2006 beräknas bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med 2004 och 2005 års rekordskördar beräknas årets skörd bli ännu högre till följd av framför allt större arealer.

 

Tabell 2 Hektarskörd, areal och total skörd år 2006

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2006
kg

Prel. 2006
ha

Prog.
2006


2005

Genom-snitt 5 år

Höstvete

5 610

323 248

1 814

1 957

2 030

Vårvete

4 690

43 893

206

290

250

Höstråg

4 970

23 919

119

112

134

Höstkorn

5 260

6 321

33

31

33

Vårkorn

4 000

309 194

1 238

1 562

1 618

Havre

3 240

209 414

679

746

984

Rågvete

4 580

56 917

260

271

218

Blandsäd

2 830

15 696

44

81

86

Summa spannmål

 

988 602

4 393

5 051

5 353

 

 

 

 

 

 

Höstraps

2 840

48 344

137

113

92

Vårraps

1 930

35 446

68

73

56

Höstrybs

1 810

1 264

2

3

2

Vårrybs

1 550

6 036

9

10

14

Summa oljeväxter

 

91 090

217

198

164


 

Som ovan nämnts är årets spannmålsarealer betydligt lägre än tidigare år, vilket är en följd av förändringar av EU:s system för direktstöd, dvs övergången från arealstöd till gårdsstöd. Man kan anta att de arealer som tagits ur bruk för spannmålsproduktionen i genomsnitt har lägre avkastning än de arealer som används. Därvid skulle de arealer som i år används för spannmålsproduktion i genomsnitt ha något högre avkastning än de arealer som använts tidigare år. Hänsyn till detta har inte kunnat tas i de redovisade prognoserna. Dock kan nämnas att effekten av detta är liten i förhållande till den övriga osäkerhet som finns i den använda prognosmetoden.