Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0701

Skördeprognos för spannmål och ojeväxter 2007
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2007
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Högre spannmålsskörd 2007

Den totala spannmålsskörden för 2007 beräknas bli ca 5,2 miljoner ton vilket är ca 26 % högre än förra årets skörd och 2 % högre än den genomsnittliga skörden de senaste fem åren. För samtliga spannmålsgrödor beräknas skörden bli betydligt högre än 2006. Den högre skörden jämfört med 2006 är en följd av att 2006 var ett år med extremt låg avkastning. Jämfört med tidigare år kompenseras dock den högre hektaravkastningen av lägre odlade arealer. Skörden per hektar beräknas bli betydligt högre i år än genomsnittet för de senaste 5 åren för samtliga grödor.

Även för oljeväxter beräknas skörden bli högre än genomsnittet under de senaste fem åren och även högre än 2006. Sedan 2003 har arealerna som odlas med oljeväxter ökat markant och 2007 är de ca 50 % högre än 2003. Skörden per hektar beräknas bli något högre än normalt.

Vädret för spannmåls- och oljeväxtodlingen har varit gynnsamt under växtperioden. Vintern var mild vilket gynnade de höstsådda grödorna. Våren präglades av varm och torr väderlek vilket gav ett tidigt vårbruk. Den torra väderleken under våren kan till viss del ha haft en negativ inverkan på avkastningen. Vårens relativt torra väderlek ersattes med regn under sommaren vilket också torde ha inverkat positivt för avkastningen. Fortsatt regn i samband med att grödorna har mognat har lett till ökad risk för kvalitetsskador. Det är främst brödspannmålen löper risk för skador.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används även väderdata och odlade arealer för 2007. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Beräkningarna har endast gjorts totalt för hela landet varför regionala uppgifter inte redovisas.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.