Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och ojeväxter 2007

JO 29 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2007 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2007 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2007. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2008.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2007 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med hektarskördarna 2006 och med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna mellan 15 % och 35 % högre än 2006. Höstvete förväntas få ca 23 % högre skörd än 2006 som var ett år med extremt låg hektaravkastning. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2007 års hektarskördar för spannmålsgrödorna bli mellan 1 % och 15 % högre.

Beträffande oljeväxter beräknas årets hektarskördar bli högre än 2006 års skördar för såväl höst- som för vårgrödorna. Även jämfört med genomsnittet för de senaste 5 åren beräknas skörden bli högre och då framför allt avseende höstgrödorna.

Vädret för spannmåls- och oljeväxtodlingen har varit gynnsamt under växtperioden. Vintern var mild vilket gynnade de höstsådda grödorna. Våren präglades av varm och torr väderlek vilket gav ett tidigt vårbruk. Den torra väderleken under våren kan till viss del ha haft en negativ inverkan på avkastningen. Problemen med torka har dock varit betydligt större i övriga delar av Europa. Vårens relativt torra väderlek ersattes med regn under sommaren vilket också torde ha inverkat positivt för avkastningen. Fortsatt regn i samband med att grödorna har mognat har lett till ökad risk för kvalitetsskador. Det är främst brödspannmålen löper risk för skador.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Tabell 1 Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2007

Hektarskörd
2006

Genomsnitt
2002-2006

Höstvete

6 940

5 660

6 090

Vårvete

5 000

4 030

4 700

Höstråg

5 810

4 990

5 180

Höstkorn

6 010

4 750

5 210

Vårkorn

4 420

3 600

4 130

Havre

4 290

3 170

3 830

Rågvete

5 350

4 670

5 070

Blandsäd

3 380

2 720

3 360

 

 

 

 

Höstraps

3 620

3 190

3 120

Vårraps

1 910

1 700

1 970

Höstrybs

2 210

1 520

1 780

Vårrybs

1 480

1 170

1 410


 

Totalskördar

Prognosen av den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen för respektive gröda. De arealer som används är hämtade från Statens jordbruksverks administrativa stödregister i juni 2007. De i beräkningarna använda grödarealerna är de som redovisas i det statistiska meddelandet Jordbruksmarkens användning 2007, preliminära uppgifter (JO 10 SM0702) som publicerades den 29 juni. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeuppskattningarna för år 2007 kommer också att beräknas utifrån stödregistret, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,2 miljoner ton för år 2007 vilket är 26 % högre än förra årets skörd och ca 2 % högre än genomsnittskörden för de fem åren 2002 - 2006. Lägre odlad areal är den generella förklaringen till att totalskörden inte ökat mer jämfört med genomsnittet de senaste 5 åren (se JO 10 SM0702).

Under de senaste åren har arealerna med oljeväxter kontinuerligt ökat vilket tillsammans med högre hektarskörd gjort att totalskörden 2007 beräknas bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Jämfört med 2005 och 2006 års rekordskördar beräknas årets skörd bli ännu högre.

 

Tabell 2 Hektarskörd, areal och total skörd år 2007

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2007
kg

Prel. 2007
ha

Prog.
2007


2006

Genom-snitt 5 år1

Höstvete

6 940

323 105

2 217

1 795

1 961

Vårvete

5 000

38 326

185

172

243

Höstråg

5 810

24 700

142

115

121

Höstkorn

6 010

8 411

50

27

29

Vårkorn

4 420

318 369

1 391

1 084

1 515

Havre

4 290

208 483

883

624

916

Rågvete

5 350

53 949

285

256

234

Blandsäd

3 380

15 326

51

55

80

Summa spannmål

 

990 668

5 205

4 128

5 100

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 620

50 539

183

152

110

Vårraps

1 910

33 062

63

60

62

Höstrybs

2 210

1 131

2

2

2

Vårrybs

1 480

3 308

5

7

12

Summa oljeväxter

 

88 040

253

220

187


1 Genomsnittet är beräknat utifrån faktiska skördar och hänsyn är inte tagen till att det var betydligt större arealer med spannmål och lägre arealer med oljeväxter i börja av perioden.

Som ovan nämnts är årets spannmålsarealer från och med 2005 betydligt lägre än tidigare år, vilket är en följd av förändringar av EU: s system för direktstöd, dvs. övergången från arealstöd till gårdsstöd. Man kan anta att de arealer som tagits ur bruk för spannmålsproduktionen i genomsnitt har lägre avkastning än de arealer som används. Därvid skulle de arealer som i år används för spannmålsproduktion i genomsnitt ha något högre avkastning än de arealer som använts tidigare år. Hänsyn till detta har inte kunnat tas i de redovisade prognoserna. Dock kan nämnas att effekten av detta är liten i förhållande till den övriga osäkerhet som finns i den använda prognosmetoden.