Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och ojeväxter 2008

JO 29 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2008 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2008 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2008. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2009.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2008 presenteras i tablå A. Dessa jämförs med hektarskördarna 2007 och med genomsnittliga hektarskördar för de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna mellan 2 % och 7 % högre än 2007 års hektarskördar förutom för havre och vårkorn där hektarskörden beräknas minska med 10 % respektive 2 %. Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem senaste åren beräknas 2008 års hektarskördar för spannmålsgrödorna bli mellan 1 % och 9 % högre förutom för blandsäd som beräknas ligga 1 % under genomsnittet.

Beträffande oljeväxter beräknas årets hektarskördar bli högre än 2007 års skördar för rybsen medan rapsen förväntas ligga i ungefärlig nivå med 2007. Även jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren beräknas hektarskörden bli högre för rybsen i år medan höstrapsen beräknas bli ca 4 % lägre en genomsnittet.

Vädret har varit växlande under växtperioden. Vintern var mild i stort sett hela landet vilket gynnade de höstsådda grödorna. Våren präglades av varm och torr väderlek på många håll, vilket kan påverka avkastningen negativt för vårgrödorna medan höstgrödorna bättre kan stå emot torkan. Däremot kan vårens värme bidra till väldigt rik blomning hos höstrapsen. Väderförhållandenas förväntade negativa effekter på vårgrödorna och postiva effekter på höstrapsen har dock inte gett utslag i prognosmodellens uppskattningar av hektarskördarna. Juni och juli har varit torrare än normalt i Skåne, på Gotland och i norra Sverige.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Modellen säger inte heller något om kvaliteten på de grödor som skördas.

 

Tablå A. Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2008

Hektarskörd
2007

Genomsnitt
2003-2007

Höstvete

6 570

6 460

6 100

Vårvete

4 770

4 470

4 610

Höstråg

5 680

5 580

5 240

Höstkorn

5 670

5 320

5 210

Vårkorn

4 390

4 460

4 160

Havre

3 930

4 370

3 900

Rågvete

5 300

5 160

5 010

Blandsäd

3 250

3 180

3 290

 

 

 

 

Höstraps

3 020

3 040

3 150

Vårraps

1 930

1 910

1 930

Höstrybs

1 910

1 740

1 770

Vårrybs

1 400

1 330

1 380


 

Totalskördar

Prognosen för den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är hämtade från Jordbruksverkets administrativa stödregister i juni 2008. De i beräkningarna använda grödarealerna är de som redovisas i det statistiska meddelandet Jordbruksmarkens användning 2008, preliminära uppgifter (JO 10 SM0802) som publicerades den 26 juni. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning. De preliminära och definitiva skördeuppskattningarna för år 2008 kommer också att beräknas utifrån stöd-registret, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,5 miljoner ton för år 2008 vilket är ca 8 % högre än förra årets skörd och ca 9 % högre än genomsnittskörden för de senaste fem åren 2003-2007. Ökningen beror till största delen på att den odlade arealen ökat med ca 10 %.

Under de senaste åren har arealerna med oljeväxter kontinuerligt ökat, så även mellan 2007 och 2008 (+3 %). Går vi ner på grödnivå så har arealen för höstraps ökat hela 24 % medan arealen för vårraps minskat med 25 %. Eftersom hektarskördarna enligt prognosen förväntas bli ungefär som förra året ger detta att totalskörden för oljeväxter förväntas öka med ca 9 % år 2008 jämfört med 2007.

 

Tablå B. Hektarskörd, areal och total skörd år 2008

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2008
Kg

Prel. 2008
Ha

Prog.
2008


2007

Genom-snitt 5 år1

Höstvete

6 570

312 192

2 050

2 088

2 009

Vårvete

4 770

50 027

239

168

223

Höstråg

5 680

27 818

158

138

123

Höstkorn

5 670

10 657

60

44

32

Vårkorn

4 390

397 040

1 741

1 395

1 444

Havre

3 930

228 524

898

890

858

Rågvete

5 300

49 528

263

276

256

Blandsäd

3 250

15 432

50

59

73

Summa spannmål

 

1 091 219

5 459

5 058

5 019

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 020

62 897

190

153

123

Vårraps

1 930

24 638

47

63

66

Höstrybs

1 910

876

2

2

2

Vårrybs

1 400

2 444

3

4

9

Summa oljeväxter

 

90 855

243

222

200


1 Genomsnittet är beräknat utifrån faktiska skördar och hänsyn är inte tagen till att det var betydligt större arealer med spannmål och lägre arealer med oljeväxter i börja av perioden.