Statens Jordbruksverk                                     9                                                      JO 29 SM 1101

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-4048 Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 18 augusti 2011.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.