Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011

JO 29 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser avseende spannmål och oljeväxter för år 2011. Preliminär skördestatistik för år 2011 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2011. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2012.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2011 presenteras i tablå A. Dessa jämförs med hektarskördarna 2010 och med genomsnittliga hektarskördar för de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognosen blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna högre för alla grödor jämfört med 2010 års hektarskördar. Största ökningen står höstkorn för vars hektarskörd uppskattas öka med 23 % jämfört med förra året. Övriga spannmålsgrödor uppskattas öka med 11–21 %. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren uppskattas hektarskördarna för havre och blandsäd öka mest med 14 % respektive 12 %. Övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 3–10 % jämfört med 2006–2010.

Beträffande oljeväxter uppskattas årets hektarskördar bli högre än 2010 års skördar för rapsen (höstraps +11 % och vårraps +21 %) och vårrybs (+17 %). Hektarskörden för höstrybs uppskattas däremot att bli ca 11 % lägre än 2010. Jämfört med femårsgenomsnittet uppskattas samma oljeväxtgrödor öka i intervallet 2–6 % samtidigt som höstrybs uppskattas minska med ca 4 %.

Vädret har varit växlande under växtperioden. Temperaturen var lägre än vanligt under årets första två månader och snön låg kvar länge, vilket kan ha haft negativa effekter på höstgrödorna på olika håll i landet. Våren inleddes sedan med ett, på många håll, rekordvarmt april samtidigt som nederbördsmängden var under det normala i hela landet. Även maj, juni och juli bjöd på temperaturer över det normala i större delen av landet i kombination med lite mindre regnmängder än normalt i Mellansverige i maj. I sydöstra Sverige var det torrt i början av juni för att sedan följas av mer regn än normalt i större delen av södra Sverige fram till och med juli. Men generellt sett har vädret bidragit till en ganska gynnsam tillväxtperiod.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Modellen säger inte heller något om kvaliteten på de grödor som skördas.

Tablå A. Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2011

Hektarskörd
2010

Genomsnitt
2006­­­–2010

Höstvete

6 300

5 660

6 100

Vårvete

4 570

4 070

4 230

Höstråg

5 790

4 870

5 510

Höstkorn

5 730

4 640

5 180

Vårkorn

4 440

3 930

4 150

Havre

4 260

3 530

3 750

Rågvete

5 350

4 420

4 920

Blandsäd

3 450

2 990

3 090

 

 

 

 

Höstraps

3 440

3 090

3 240

Vårraps

1 840

1 520

1 800

Höstrybs

1 630

1 840

1 710

Vårrybs

1 320

1 130

1 280


Totalskördar

Prognosen för den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är preliminära och är hämtade från Jordbruksverkets administrativa stödregister den 31 maj 2011 och avser all stödansökt grödareal vid tidpunkten. De definitiva skördeuppskattningarna avseende 2011, som publiceras våren 2012, baseras på de slutliga arealerna i JO 10 SM 1201 (Jordbruksmarkens användning 2011, slutlig statistik).

Spannmålsskörden uppskattas bli ca 5,1 miljoner ton för år 2011. Detta är en ökning med ca 19 % jämfört med förra årets skörd och ca 7 % högre än genomsnittsskörden för de fem senaste åren 2006–2010. Högre hektarskördar för alla spannmålsgrödor i kombination med att de odlade spannmålsarealerna totalt sett ökat jämfört med år 2010 ligger till grund för denna uppskattade ökning. Endast totalskördarna för blandsäd och rågvete uppskattas minska jämfört med förra året. Detta p.g.a. att de odlade arealerna för dessa grödor minskat med ca 30 % jämfört med de skördade arealerna från förra året. Totalskördarna för övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 7–39 %. De grödor vars totalskördar uppskattas öka mest är havre (+39 %), höstråg (+23 %) samt höstvete (+20 %). Höstvete är den gröda vars totalskörd i ton räknat uppskattas öka mest (+367 400 ton).

Trots högre hektarskördar för majoriteten av grödorna uppskattas totalskörden för oljeväxter bli ungefär i nivå med förra året (0,28 miljoner ton). Detta förklaras av att den odlade arealen oljeväxter förväntas minska med 9 % jämfört med de skördade arealerna år 2010.

Tablå B. Hektarskörd, areal och total skörd

 

Hektarskörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2011
Kg

Prel. 20111
Ha

Prog.
2011


2010

Genom-snitt 5 år2

Höstvete

6 300

355 786

2 241

1 873

1 964

Vårvete

4 570

64 841

297

270

205

Höstråg

5 780

24 954

144

118

152

Höstkorn

5 730

15 109

87

81

62

Vårkorn

4 440

308 219

1 369

1 151

1 365

Havre

4 260

182 402

776

559

728

Rågvete

5 350

25 346

136

159

244

Blandsäd

3 450

16 287

56

69

62

Summa spannmål

 

992 943

5 105

4 280

4 780

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 440

62 295

214

222

195

Vårraps

1 840

35 311

65

54

56

Höstrybs

1 630

475

1

1

1

Vårrybs

1 320

1 807

2

3

4

Summa oljeväxter

 

99 889

282

280

256


1 Enligt SAM 2011-05-31. Arealerna kan skilja sig jämfört med de arealer som redovisas i JO10SM1102. Detta beror på att viss bearbetning av underlaget genomförs till JO10SM1102 samt att den publikationen avser arealer på företag som ingår i Lantbruksregistret medan här avses all stödansökt areal vid tidpunkten.

2 Genomsnittet är beräknat utifrån de definitiva skördeuppskattningarna år 2006-2010.