Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 1201

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Årets spannmålsskörd uppskattas öka med 16 %

Den totala spannmålsskörden för 2012 uppskattas bli ca 5,4 miljoner ton. Detta är ca 16 % mer än förra årets skörd och ca 10 % mer än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Vårvete (+56 %) och havre (+31 %) är de grödor där totalskörden uppskattas öka mest procentuellt sett jämfört med 2011.

Att totalskörden för spannmål blir större i år jämfört med förra året förklaras av att alla grödor uppskattas få en större hektarskörd samtidigt som den odlade spannmålsarealen år 2012 ökat jämfört med år 2011.

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,28 miljoner ton vilket är ca 13 % mer än förra året och 8 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Detta kan förklaras av att den totala arealen för oljeväxter förväntas öka med 16 % jämfört med förra året.

Vädret har varit växlande under året. Det var varmare än vanligt i januari och kallare i februari i nästan hela landet. Mars var sedan varmare och hade mindre nederbörd än normalt i hela landet. I april var det varierande väder jämfört med normalåret och maj var varmare i nästan hela landet samtidigt som sydöstra Sverige fick mer regn. Detta följdes av juni som var kallare än vanligt i nästan hela landet samtidigt som det var mer regn. Vädret i juli varierade över landet. På en del håll i landet medförde regnet översvämningar under sommaren. Skördarna av spannmål och oljeväxter beräknas dock inte påverkas nämnvärt eftersom dessa regn kom utanför de större jordbruksområdena.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna. I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för år 2012. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.