Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012

JO 29 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser avseende spannmål och oljeväxter för år 2012. Preliminär skördestatistik för år 2012 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2012. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2013.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2012 presenteras i tablå A. Dessa jämförs med hektarskördarna 2011 och med genomsnittliga hektarskördar för de senaste fem åren enligt den definitiva skördestatistiken. Enligt prognosen blir årets hektarskördar för spannmålsgrödorna större för alla grödor jämfört med 2011 års hektarskördar. Största ökningen står höstkorn för vars hektarskörd uppskattas öka med 39 % jämfört med förra året. Övriga spannmålsgrödor uppskattas öka med 5–24 %. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren uppskattas hektarskördarna för höstkorn och havre öka mest med 24 % respektive 16 %. Övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 2–15 % jämfört med 2007–2011.

Beträffande oljeväxter uppskattas årets hektarskördar bli större än 2011 års skördar för höstraps (+3 %) och vårrybs (+1 %). Hektarskörden för vårraps uppskattas däremot att bli ca 10 % mindre än 2011. För höstrybs går det inte att säga hur förändringen blir jämfört med 2011, eftersom underlaget i de definitiva skördarna för höstrybs var för litet och därmed för osäkert för att publicera. Jämfört med femårsgenomsnittet uppskattas årets hektarskördar för vårrybs öka med 3 % medan resterande oljeväxtgrödor förväntas minska med 2–5 %.

Vädret har varit växlande under året. Det var varmare än vanligt i januari och kallare i februari i nästan hela landet. Mars var sedan varmare och hade mindre nederbörd än normalt i hela landet. I april var det varierande väder jämfört med normalåret och maj var varmare i nästan hela landet samtidigt som sydöstra Sverige fick mer regn. Detta följdes av juni som var kallare än vanligt i nästan hela landet samtidigt som det var mer regn. Vädret i juli varierade över landet. På en del håll i landet var det stora nederbördsmängder i mitten sommaren som medförde översvämningar. Skördarna av spannmål och oljeväxter beräknas dock inte påverkas nämnvärt eftersom dessa regn kom utanför de större jordbruksområdena.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår, det vill säga medelvärdet för de senaste 40 åren. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Modellen säger inte heller något om kvaliteten på de grödor som skördas.

 

Tablå A. Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2012

Hektarskörd
2011

Genomsnitt
2007­­­–2011
1

Höstvete

6 990

5 630

6 100

Vårvete

4 760

3 980

4 220

Höstråg

5 670

5 290

5 570

Höstkorn

6 390

4 600

5 150

Vårkorn

4 580

4 350

4 300

Havre

4 520

3 940

3 900

Rågvete

5 340

4 460

4 880

Blandsäd

3 510

3 060

3 160

 

 

 

 

Höstraps

3 150

3 070

3 220

Vårraps

1 840

2 050

1 870

Höstrybs

1 680

-

1 770

Vårrybs

1 360

1 340

1 310


1 Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på tre år eftersom det är färre än 20 företag som ingår i beräkningarna de övriga åren.

Totalskördar

Prognosen för den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är preliminära och är hämtade från Jordbruksverkets administrativa stödregister den 11 juni 2012 och avser all stödansökt grödareal vid tidpunkten. De definitiva skördeuppskattningarna avseende 2012, som publiceras våren 2013, baseras på de slutliga arealerna i JO 10 SM 1301 (Jordbruksmarkens användning 2012, slutlig statistik).

Spannmålsskörden uppskattas bli ca 5,4 miljoner ton för år 2012. Detta är en ökning med ca 16 % jämfört med förra årets skörd och ca 10 % mer än genomsnittsskörden för de fem senaste åren 2007–2011. Större hektarskördar för alla spannmålsgrödor i kombination med att de odlade spannmålsarealerna totalt sett ökat jämfört med år 2011 ligger till grund för denna uppskattade ökning. Totalskördarna för höstråg, höstkorn och blandsäd uppskattas minska jämfört med förra året. Detta kan bland annat bero på att de odlade arealerna för dessa grödor sammanlagt minskat med ca 23 % jämfört med de skördade arealerna från förra året. Totalskördarna för övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 2–56 %. De grödor vars totalskördar uppskattas öka mest är vårvete (+56 %), havre (+31 %) samt vårkorn (+25 %). Vårkorn är den gröda vars totalskörd i ton räknat uppskattas öka mest (+336 216 ton).

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,28 miljoner ton vilket är ca 13 % mer än förra året och 8 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren, 2007–2011. Den totala arealen för oljeväxter förväntas öka med 16 %, samtidigt som hektarskörden för vårraps förväntas minska jämfört med 2011.

 

Tablå B. Hektarskörd, areal och total skörd

 

Hektarskörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2012
Kg

Prel. 20121
Ha

Prog.
2012

2011

Genom-snitt 5 år2

Höstvete

6 990

286 107

1 999

1 966

1 998

Vårvete

4 760

85 313

406

261

223

Höstråg

5 670

22 039

125

127

154

Höstkorn

6 390

9 314

60

65

70

Vårkorn

4 580

366 816

1 680

1 344

1 417

Havre

4 520

200 118

905

692

741

Rågvete

5 340

23 989

128

107

214

Blandsäd

3 510

15 200

53

69

65

Summa spannmål

 

1 008 897

5 356

4 630

4 881

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 150

62 399

197

174

199

Vårraps

1 840

44 678

82

74

59

Höstrybs

1 680

797

1

.

1

Vårrybs

1 360

2 058

3

2

3

Summa oljeväxter

 

109 932

283

250

262


1 Enligt SAM 2012-06-11. Arealerna kan skilja sig jämfört med de arealer som redovisas i JO10SM1202. Detta beror på att viss bearbetning av underlaget genomförs till JO10SM1202 samt att den publikationen avser arealer på företag som ingår i Lantbruksregistret medan här avses all stödansökt areal vid tidpunkten.

2 Genomsnittet är beräknat utifrån de definitiva skördeuppskattningarna år 2007–2011.

   Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på tre år eftersom det är färre än 20 företag som ingår i beräkningarna de övriga åren.