Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013

JO 29 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser avseende spannmål och oljeväxter för år 2013. Preliminär skördestatistik för år 2013 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2013. Slutlig statistik av skörden för 2013 redovisas under våren 2014.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2013 presenteras i tablå A. Dessa jämförs med hektarskördarna 2012 och med genomsnittliga hektarskördar för de senaste fem åren enligt den slutliga skördestatistiken.

Enligt prognosen får hälften av spannmålsgrödorna högre hektarskördar jämfört med 2012 års hektarskördar. De grödor där hektarskörden enligt prognosen förväntas öka mest procentuellt är blandsäd (+15 %) och vårvete (+10 %). Höstkorn (-12 %) och rågvete (-10 %) är de grödor som enligt prognosen uppskattas minska mest procentuellt sett. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren uppskattas hektarskördarna för samtliga spannmålsgrödor öka. Vårvete och blandsäd uppskattas öka mest med 12 % respektive 10 %. Övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 3–7 % jämfört med 2008–2012.

Beträffande oljeväxter uppskattas årets hektarskördar bli större än 2012 års skördar för höstrybs (+10 %). Hektarskördarna för höstraps och vårraps uppskattas minska jämfört med 2012 med 17 % respektive 9 % medan hektarskörden får vårrybs blir i stort sett oförändrad. Jämfört med femårsgenomsnittet uppskattas årets hektarskördar för både höstrybs och vårrybs öka med 4 % medan höstraps (-9 %) och vårraps (-5 %) förväntas att minska.

 

Tablå A. Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2013

Hektarskörd
2012

Genomsnitt
2008­­­–2012
1

Höstvete

6 580

6 820

6 170

Vårvete

4 700

4 290

4 190

Höstråg

5 870

6 360

5 720

Höstkorn

5 810

6 600

5 410

Vårkorn

4 580

4 560

4 320

Havre

3 990

3 820

3 790

Rågvete

5 350

5 920

5 030

Blandsäd

3 420

2 980

3 120

 

 

 

 

Höstraps

3 060

3 700

3 350

Vårraps

1 780

1 960

1 880

Höstrybs

1 810

1 650

1 740

Vårrybs

1 370

1 370

1 320


1 Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på tre år eftersom sifforna för övriga år inte publicerats i den slutliga skördestatistiken på grund av för litet underlag.

 

Vädret har varit växlande under året. Det var kallare än vanligt i nästan hela landet under januari. I februari varierade det i landet medan det i mars och april återigen var kallare än vanligt i nästan hela landet. Nederbörden var under samma period varierande i landet, med mindre nederbörd än vanligt under januari och mars i nästan hela Sverige. Detta följdes av maj och juni som var varmare än vanligt i nästan hela landet samtidigt som nederbörden varierade. Vädret i juli varierade över landet med mindre nederbörd än vanligt på de flesta platser.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår, det vill säga medelvärdet för de senaste 40 åren. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Modellen säger inte heller något om kvaliteten på de grödor som skördas.

Totalskördar

Prognosen för den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är preliminära och är hämtade från Jordbruksverkets administrativa stödregister den 22 juli 2013 och avser all stödansökt grödareal vid tidpunkten. Den slutliga statistiken för skördeuppskattningarna avseende 2013, som publiceras våren 2014, baseras på de slutliga arealerna i JO 10 SM 1401 (Jordbruksmarkens användning 2013, slutlig statistik).

Spannmålsskörden uppskattas bli ca 4,9 miljoner ton för år 2013. Detta är en minskning med ca 4 % jämfört med förra årets skörd och oförändrad jämfört med genomsnittsskörden för de fem senaste åren 2008–2012. Den totala spannmålsarealen är ungefär samma som för 2012. Arealen höstvete som har den högsta uppskattade hektarskörden har dock minskat med ca 25 % jämfört med 2012 vilket bidrar till att den totala spannmålsskörden minskar. Totalskördarna för höstvete och rågvete uppskattas minska jämfört med förra året med 29 % respektive 12 %. För både höstvete och rågvete beror det på minskade arealer och minskade hektarskördar. Totalskördarna för övriga spannmålsgrödor uppskattas öka i intervallet 6–54 %. De grödor vars totalskördar uppskattas öka mest är vårvete (+54 %), höstkorn (+33 %) samt havre (+9 %). Vårvete är den gröda vars totalskörd i ton räknat uppskattas öka mest (+191 184 ton) vilket beror på både större arealer och högre uppskattade hektarskördar.

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,31 miljoner ton vilket är ca 2 % mindre än förra året men 11 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren, 2008–2012. Den totala arealen för oljeväxter förväntas öka med 14 %, samtidigt som hektarskördarna för höstraps och vårraps förväntas minska med 17 % respektive 9 % jämfört med 2012.

 

Tablå B. Hektarskörd, areal och total skörd

 

Hektarskörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2013
Kg

Prel. 20131
Ha

Prog.
2013

2012

Genom-snitt 5 år2

Höstvete

6 580

209 849

1 381

1 934

1 968

Vårvete

4 700

116 333

547

356

260

Höstråg

5 870

25 126

148

140

154

Höstkorn

5 810

13 762

80

60

73

Vårkorn

4 580

378 735

1 733

1 641

1 466

Havre

3 990

200 515

799

731

709

Rågvete

5 350

23 060

123

140

187

Blandsäd

3 420

16 936

58

53

63

Summa spannmål

 

984 316

4 869

5 056

4 881

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 060

71 633

219

229

214

Vårraps

1 780

50 925

91

89

64

Höstrybs

1 810

319

1

1

1

Vårrybs

1 370

2 751

4

3

3

Summa oljeväxter

 

125 628

315

322

282


1 Enligt SAM 2013-07-22. Arealerna kan skilja sig jämfört med de arealer som redovisas i JO10SM1302. Detta beror på att viss bearbetning av underlaget genomförs till JO10SM1302 samt att den publikationen avser arealer på företag som ingår i Lantbruksregistret medan här avses all stödansökt areal vid tidpunkten.

2 Genomsnittet är beräknat utifrån den slutliga statistiken för skördeuppskattningarna år 2008–2012.

   Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på tre år eftersom sifforna för övriga år inte publicerats i den slutliga skördestatistiken på grund av för litet underlag.