Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015

JO 29 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Väder
Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser avseende spannmål och oljeväxter för år 2015. Preliminär skördestatistik för år 2015 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2015. Slutliga skördeuppskattningar för 2015 redovisas våren 2016.

Väder

Vädret har varit växlande under året. I januari till april har det varit varmare än normalt i nästan hela landet. Det följdes av tre månader med temperaturer under det normala i hela landet. Nederbörden har däremot varierat från månad till månad. Varannan månad, januari, mars, maj och juli har det varit mer nederbörd än normalt i nästan hela landet och resterande månader har det varit mindre nederbörd än normalt i nästan hela landet.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår, det vill säga medelvärdet för de senaste 50 åren. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Modellen säger inte heller något om kvaliteten på de grödor som skördas.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2015 presenteras i tablå A. Dessa jämförs med hektarskördarna 2014 och med genomsnittliga hektarskördar för de senaste fem åren enligt den slutliga skördestatistiken.

Från i år går det att ange i stödansökan om rågvete är en höstgröda eller vårgröda. I år är det ca 10 % som är vårrågvete. Eftersom vi inte har några historiska skördedata för vårrågvete respektive höstrågvete var för sig har vi även i år hanterat dem som en gröda, rågvete.

Hektarskörden för höstvete uppskattas öka med 3 % till 7 460 kg. Om den slutliga uppskattade hektarskörden för höstvete blir enligt prognosen så kommer det att resultera i den största hektarskörden för höstvete någonsin.

De flesta hektarskördarna för spannmålsgrödor förväntas öka. Enligt prognosen förväntas blandsäd (+14 %) och vårvete (+9 %) öka mest procentuellt. Det är endast höstråg och höstkorn som förväntas minska med 1 % vardera. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren uppskattas hektarskördarna för samtliga spannmålsgrödor öka med minst 8 %. Den största ökningen uppskattas bli för höstvete och rågvete med 18 % respektive 17 %.

Beträffande oljeväxter uppskattas årets hektarskörd för höstraps minska med 6 % jämfört med 2014. Hektaravkastningen för resterande grödor förväntas öka, vårraps förväntas öka mest med 12 %. Jämfört med femårsgenomsnittet uppskattas årets hektarskördar av vårrybs minska med 8 % medan resterande hektarskördar förväntas att öka. Den största ökningen uppskattas bli för vårraps med 11 %.

 

Tablå A. Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2015

Hektarskörd
2014

Genomsnitt
2010­­­–2014
1

Höstvete

7 460

7 250

6 330

Vårvete

4 950

4 530

4 330

Höstråg

6 370

6 450

5 730

Höstkorn

6 340

6 430

5 600

Vårkorn

4 870

4 710

4 510

Havre

4 300

4 170

3 970

Rågvete2

5 990

5 930

5 120

Blandsäd

3 640

3 180

3 190

 

 

 

 

Höstraps

3 500

3 730

3 360

Vårraps

2 050

1 820

1 850

Höstrybs

1 880

1 700

1 730

Vårrybs

1 150

1 070

1 260


1 Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på två år eftersom sifforna för övriga år inte publicerats i den slutliga skördestatistiken på grund av för litet underlag.

2 Från 2015 är rågvete uppdelat i höst- och vårgröda. I denna prognos har vi hanterat dem som en gröda eftersom vårrågvete svarar för så liten andel.

 

Totalskördar

Prognosen för den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är preliminära och hämtades från Jordbruksverkets administrativa stödregister den 6 augusti 2015 och avser all stödansökt grödareal vid tidpunkten. Den slutliga statistiken för skördeuppskattningarna avseende 2015, som publiceras våren 2016, baseras på de slutliga arealerna i JO 10 SM 1601 (Jordbruksmarkens användning 2015, slutlig statistik).

I tablå B redovisas prognoserna för totalskördar gällande spannmålsgrödor och oljeväxter. Spannmålsskörden uppskattas bli knappt 6,1 miljoner ton för år 2015, vilket är den största skörden sedan 1990. Årets skörd är en ökning med 5 % jämfört med förra årets skörd och en ökning med ca 23 % jämfört med genomsnittsskörden för de fem senaste åren 2010–2014. Den totala spannmåls­arealen ökar med ca 1 % jämfört med 2014.

Både den stora arealen och den stora hektarskörden, 7 460 kg, för höstvete bidrar till att totalskörden för spannmål ökar. Detta innebär att höstvete svarar för knappt hälften av den totala spannmålsskörden. Även om vårkornarealen minskar något svarar vårkorn för 25 % av spannmålsskörden. Höstkorn är den spannmålsgröda vars totalskörd i ton förväntas öka mest procentuellt, 17 %, medan höstråg är den gröda som uppskattas minska mest (-13 %).

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,32 miljoner ton vilket är ca 1 % mindre än förra året men 6 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren, 2010–2014. Den totala arealen för oljeväxter förväntas minska med 1 % jämfört med 2014 samtidigt som hektarskörden för höstraps minskar, båda sakerna påverkar totalskörden för oljeväxter.

 

Tablå B. Hektarskörd, areal och total skörd

 

Hektarskörd (Kg)

Areal (Ha)

Total skörd (tusen ton)

 

Prognos
2015

Preliminär 20151

Prognos
2015


2014

Genom-snitt 5 år2

Höstvete

7 460

395 196

2 948

2 751

1 969

Vårvete

4 950

64 863

321

336

354

Höstråg

6 370

23 623

150

174

140

Höstkorn

6 340

15 894

101

86

74

Vårkorn

4 870

311 772

1 518

1 488

1 497

Havre

4 300

168 858

726

666

700

Rågvete3

5 990

42 412

254

226

149

Blandsäd

3 640

12 537

46

49

62

Summa spannmål

 

1 035 155

6 064

5 775

4 945

 

 

 

 

 

 

Höstraps

3 500

88 187

309

297

231

Vårraps

2 050

4 515

9

26

68

Höstrybs

1 880

879

2

1

1

Vårrybs

1 150

982

1

1

3

Summa oljeväxter

 

94 563

321

325

302


1 Enligt Jordbruksverkets administrativa register, 2015-08-06. Arealerna kan skilja sig jämfört med de arealer som redovisas i JO10SM1502. Detta beror på att viss bearbetning av underlaget genomförs till JO10SM1502 samt att den publikationen avser arealer på företag som ingår i Lantbruksregistret medan här avses all stödansökt areal vid tidpunkten.

2 Genomsnittet är beräknat utifrån den slutliga statistiken för skördeuppskattningarna år 2010–2014.

   Genomsnittet för höstrybs är endast baserat på tre år eftersom sifforna för övriga år inte publicerats i den slutliga skördestatistiken på grund av för litet underlag.

3 Från 2015 är rågvete uppdelat i höst- och vårgröda. I denna prognos har vi hanterat dem som en gröda eftersom vårrågvete svarar för så liten andel.