Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 1601

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2016
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2016
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,6 miljoner ton

Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden knappt 5,6 miljoner ton för 2016. Det är 10 % mindre än förra årets skörd och 4 % mer än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Höstvete uppskattas minska med 394 000 ton till 2,6 miljoner ton jämfört med 2015 och är därmed den gröda som minskar mest. Minskningen beror på både mindre odlad areal och mindre hektarskörd. Höstvete svarar för 47 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen av spannmålsskörden står vårkorn för, 26 %, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton.

Att totalskörden för spannmål förväntas blir mindre 2016 jämfört med 2015 förklaras främst av att hektarskördarna för samtliga spannmålsgrödor förväntas bli mindre i år. Höstvete, vårkorn och havre svarar tillsammans för 85 % av spannmålsarealen. De förväntas alla få 9–13 % mindre hektarskörd i år jämfört med 2015.

Mindre skörd av oljeväxter enligt prognosen

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli 0,28 miljoner ton vilket är cirka 22 % mindre än förra året. Detta kan förklaras av att hektarskörden för höstraps minskar med 20 % och att höstraps svarar för 90 % av den totala oljeväxtarealen. Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 12 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna. I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för år 2016. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.