Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 1701

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2017
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Årets spannmålsskörd prognostiseras till 5,7 miljoner ton

Enligt prognosen blir den totala spannmålsskörden drygt 5,7 miljoner ton för 2017. Det är 5 % mer än förra årets skörd såväl som den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Att totalskörden av spannmål förväntas bli större 2017 jämfört med 2016 förklaras främst av att hektarskördarna för de flesta spannmålsgrödorna förväntas bli högre i år.

Skörden av höstvete uppskattas öka med 305 900 ton till 2,8 miljoner ton jämfört med 2016 och är därmed den gröda vars skörd ökat mest räknat i ton. Ökningen beror främst på större odlad areal men även på högre hektarskörd. Höstvete svarar för 49 % av spannmålsskörden. Den näst största andelen av spannmålsskörden står vårkorn för, 26 %, vilket motsvarar 1,5 miljoner ton.

Större skörd av oljeväxter, än 2016, enligt prognosen

Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 0,35 miljoner ton vilket är cirka 32 % mer än förra året. Detta beror till största delen på att arealen för höstraps ökar med 27 % samtidigt som höstraps svarar för 92 % av den totala oljeväxtarealen. Årets skörd av oljeväxter förväntas bli 10 % större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Metod för beräkning av prognos

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I modellen används de vädervariabler som bäst förklarar variationerna i hektarskördarna. I beräkningarna används förutom väderdata även odlade arealer för år 2017. Prognoserna bygger på att årets väder från och med augusti och framåt är som under ett normalår, vilket är medelvärde av de senaste 30 åren. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora. Redovisning görs endast totalt för hela landet då regionala uppgifter är för osäkra för att redovisas.