STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Preliminär statistik om åkermarkens användning år 2014 tillsammans med tidigare års statistik om skördens storlek per hektar kan användas för att ge ett underlag för att bedöma skördens storlek år 2014. Observera att underlaget inte tar någon hänsyn till temperatur, nederbörd, såtidpunkt och alla andra faktorer under en växtodlingssäsong vilka påverkar 2014 års skörd. Underlaget visar endast hur stor skörden skulle bli om skörden per hektar blir lika stor som genomsnittet de senaste fem åren respektive lika stora som normskördarna. Normskördarna bygger något förenklat på de senaste 15 årens genomsnittliga hektarskördar. De vanligaste spannmålsgrödorna redovisas i detalj tabell 2 till tabell 4.

Eftersom odlingens omfattning av olika grödor kan variera mellan områden med olika förutsättningar över åren har underlaget beräknats enligt följande

·        En summa av totalskördar per län beräknade som länets areal multiplicerad med normskördar respektive genomsnittsskördar (5-årsgenomsnitt) per län.

·        Summan av rikets areal multiplicerad med  normskördar och genomsnittsskördar (5-årsgenomsnitt) för respektive gröda.

Underlag för spannmålsskördens storlek: 5,1-5,2 miljoner ton

2014 års totalskördskörd av spannmål blir om länens totalskördar summeras 5,1 miljoner ton. Om beräkningen görs på rikets genomsnittsskördar och normskörader blir skörden 5,2 miljoner ton.

Underlag för skörden av oljeväxter knappt 0,29-0,32 miljoner ton

För oljeväxterna raps och rybs blir totalskörden beräknad med 5- årsgenomsnitt som underlag och en summering av länens totalskördar 0,29 miljoner ton. Används normskörd blir totalskörden något högre 0,32 miljoner ton. Totalskördarna blir ungefär desamma om rikets genomsnittsskördar och totalskördar används.

Underlag för totalskördens storlek år 2014 beräknad med femårsgenomsnitt och med normskörd med utgångspunkt från hektarskördar och arealer inom län

 

År 2014

 

 

År 2013

 

Gröda

Areal

5-årsgenomsnitt 2009-2013 totalskörd

Normskörd 2012         totalskörd

 

Areal

Totalskörd

 

hektar

   1000 ton

1000  ton

 

hektar

1000 ton

Höstvete

379 949

2 255

2 339

 

209 860

1319

Vårvete

74 327

316

305

 

116 353

550

Höstråg/Råg

27 227

155

158

 

25 127

142

Höstkorn

13 381

72

73

 

13 701

78

Vårkorn

322 061

1 434

1 381

 

378 867

1 862

Havre

167 518

658

652

 

200 581

852

Rågvete

38 339

187

193

 

23 059

112

Blandsäd

13 270

43

42

 

16 943

71

Summa spannmål 

1 036 071

5 120

5 143

 

984 491

4 985

Höstraps

79 840

264

290

 

71 638

231

Vårraps

14 733

27

29

 

50 949

96

Höstrybs

762

1

1

 

319

..

Vårrybs

1 234

2

2

 

2 751

4

Summa raps, rybs

96 569

295

322

 

125 657

331