STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2014:03

 

Underlag för att bedöma 2014 års skörd

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Så görs statistiken

Så görs statistiken

Preliminära arealer

Arealerna är hämtade från JO 10 SM 1402. Statistiken i det Statistiska meddelandet bygger i första hand på preliminära uppgifter i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd  avseende 2014, men även i mindre grad på uppgifter från postenkätundersökningar enligt följande:

-                  För de jordbruksföretag som ansökte om arealbaserade stöd år 2014 används de ansökta preliminära arealerna. De arealer som finns är preliminära och bygger på SAM-ansökan 2014. Jordbrukarna har möjlighet att ändra arealer fram i juni.

-                  För de jordbruksföretag som inte ansökte om arealbaserade stöd år 2014 används uppgifter i en postenkätundersökning genomförd år 2013 och som avsåg samtliga jordbruksföretag i landet eller uppgifter från postenkätundersökningar om trädgård 2013. Arealinformationen som hämtas från undersökningen 2013 är den som benämns ospecificerad åkermark respektive ospecificerad betesmark och utgör 0,3% av den totala arealen.

I underlaget för att beräkna totalskörden har vi inte tagit  hänsyn till att spannmålsgrödor kan komma att skördas som grönfoder. 

 

Hektarskörd- Normskördar

Normskördarna är hämtade från JO 15 SM 1301. Det innebär att normskörden som publicerades år 2013 har använts. Förändringarna i normskördar är små mellan åren. 2014 års normskördar publiceras i början av juni för dem av er som vill se om det skulle finnas några förändringar.

Med normskörden för en gröda inom ett område menas den hektarskörd man normalt kan räkna med i området. Skördeutfallet beror på ett stort antal faktorer, både sådana som är relativt konstanta över tiden och sådana som förändras efter hand. En viktig faktor, som varierar starkt och oregelbundet mellan åren, är den s.k. årsmånen. Med årsmån avses inverkan på växtodlingen av olika väderleksbetingelser, såsom temperatur, ljus, nederbörd, vind och växtskadegörare.

Normskördeberäkningarna baseras inte på någon enskild statistisk undersökning utan är en beräkningsmodell som utgår från 15 alternativt 10 tidigare års skattningar av hektarskördar. Det finns således ingen undersökningspopulation för denna statistik. Den population som statistiken avser utgörs av de jordbruksföretag i landet som 2013 odlar de grödor för vilka normskördar redovisas. Normskördarna baseras på skördeuppgifter från ekologiskt och konventionellt odlade arealer utifrån den fördelning av odlingen som finns i landet.

Normskördar beräknas årligen för flertalet av de grödor för vilka skördeskattningar redovisas. För varje område och gröda beräknas en normskörd, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningarna sker enligt två olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell och för övriga grödor framräknas ett trimmat tioårsmedelvärde. Normskörden i ett område, baserad på regressionsmodellen, beräknas som medeltalet av hektarskördarna enligt skördeskattningarna (leveransuppgifter för sockerbetor) under de senaste 15 åren före det aktuella normskördeåret plus en beräknad skördeutveckling från 15-årsperiodens mitt till och med det aktuella skördeåret. Antalet jordbruksföretag med skördeuppgift måste vara minst fem för varje enskilt år som ingår i beräkningsunderlaget. Antalet år med tillräckligt antal jordbruksföretag måste vara minst tio. Vid beräkningen används en regressionsmodell med årtal som förklarande variabel och en stabiliseringsvariabel. Skördeutvecklingen beskrivs med en rät linje, den s.k. trendlinjen.

Normskördar i ett område baserade på medelvärdesmodellen beräknas som medelvärden av de senaste 10 årens hektarskördar frånsett den lägsta och den högsta hektarskörden under perioden. Metoden benämns ”trimmat tioårsmedelvärde”.

I de fall en normskörd saknas för ett län har normskörden från närmast liggande område använts för att beräkna totalskörden.

Hektarskörd - 5-årsgenomsnitt

5-års genomsnittet är beräknat som ett genomsnitt av de senaste fem årens skördar från de publicerade hektarskördarna för åren 2009-2013  i JO 16 SM 1401, JO 16 SM 1301, JO 16 SM 1201, JO 16 SM 1101 och JO 16 SM 1001.

I de fall en skörd saknas för ett län har hektarskördar från närmat liggande område använts för att beräkna totalskörden.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.