Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-02-08

EU:s handel med länderna i Central- och Östeuropa kartlagd

Jordbruksverket har studerat handeln mellan EU och de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa (CÖE-länderna) och jämfört den med de handelsförmåner för jordbruksprodukter som ingår i Europaavtalen.

Rapporten har två huvudsyften, dels att ge en tydligare bild av hur handelsströmmarna går mellan de båda regionerna, dels att redogöra för ett antal faktorer som bidrar till att förklara varför handeln ser ut som den gör. Vad gäller det senare ligger rapportens tyngdpunkt på problem för CÖE-ländernas export.

Handelsförmånerna i Europaavtalen är avsedda att öka handeln mellan EU och de tio kandidatländerna och på så sätt stödja en dynamisk ekonomisk utveckling och öka välståndet. Handeln har också mycket riktigt expanderat, men EU:s export till CÖE-länderna har ökat betydligt mer än unionens import därifrån. Kandidatländernas handelsbalans för jordbruksprodukter har därför försämrats gentemot EU.

Ett skäl till att CÖE-ländernas export inte utvecklats som man hoppats är att dessa länder i flera fall haft svårt att utnyttja avtalade förmåner. Främst gäller detta kött och köttprodukter, vissa frukter och grönsaker samt bearbetade produkter. EU-länderna har däremot inga motsvarande problem med att utnyttja de förmåner som CÖE-länderna beviljat dem.

Dessa svårigheter förklaras till viss del av EU-bestämmelser. Vissa CÖE-länder har haft svårt att exportera kött till EU eftersom deras slakterier inte uppfyller EU:s hygienkrav, vilket betyder att produkterna alltså inte får säljas inom unionen. De många outnyttjade förmånerna vad gäller frukt och grönsaker kan delvis förklaras av EU:s systematiska skydd mot lågprisimport inom trädgårdssektorn.

Det finns även andra faktorer som kan förklara att handeln är obalanserad till EU:s fördel, vilket gäller för i princip alla produktslag, inte bara för kött och trädgårdsprodukter. Två sådana faktorer som tas upp i rapporten är EU:s omfattande exportbidrag och själva avtalens konstruktion och innehåll.

Rapporten "Handeln med Central- och Östeuropa" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exklusive moms).

Kontaktpersoner:
Katarina Johansson, handläggare internationella enheten, tel 036-15 50 16
Ylva Mattson, handläggare internationella enheten, tel 036-15 55 48


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 2000-02-08.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.