Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-03-09

Bekämpningsmedel:

Negativ och positiv utveckling av riskerna

Miljöriskindikatortalen har minskat med 62 % jämfört med medeltalet för åren 1981-1985. Motsvarande nedgång för hälsoriskindikatortalen är 75 %. Det framgår av den lägesrapport över handlingsprogrammet "Minskade hälso- och miljörisker med bekämpningsmedel" som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen sammanställt. Rapporten visar dock att både miljö- och hälsoriskindikatortalen 1998 ökat något jämfört med 1996.

Riksdagen beslutade 1997 att hälso- och miljöriskerna vid användning av bekämpningsmedel i jordbruket och trädgårdsnäringen ska fortsätta att minska genom olika åtgärder och genom att riskerna i högre utsträckning kartläggs och kvantifieras. I rapporten presenteras vilka åtgärder som satts in, hittills uppnådda resultat och ett mer preciserat mål för riskminskningen fram till 2001.

Några av de fakta som redovisas är följande:
Den försålda mängden aktiv substans var 1998 75 ton högre än 1996. I förslaget till handlingsprogram fram till 2001 finns delmål om minskning av förhållandet mellan den samlade dosytan och den odlade arealen samt om ytterligare ökning av den obehandlade arealen. Även här har utvecklingen gått åt fel håll. Användningen av bekämpningsmedel har ökat sedan 1995. EU-medlemskapet har bidragit till detta.
EU:s omregistreringsarbete av bekämpningsmedel har hittills inte påverkat registreringen i Sverige negativt. Försäljningen av flera avvecklingsämnen har minskat.
Förekomsten av bekämpningsmedel i livsmedel och dricksvatten. Fynd av bekämp-ningsmedelrester i livsmedel över gällande gränsvärde har minskat från 4 1997 till 0 1998.
Utifrån en intervjuundersökning om odlarnas hantering av bekämpningsmedel redovisas för första gången data om t.ex. användning av skyddsutrustning.
Vidtagna åtgärder innefattar lagstiftning, ekonomiska styrmedel, rådgivning, information och utbildning samt försöks- och utvecklingsverksamhet. Ett mycket omfattande arbete har lagts ner från svensk sida för att bibehålla den restriktiva syn Sverige tidigare tillämpat vid prövningen av bekämpningsmedel. Arbetet för en bättre hantering av bekämpningsmedel har prioriterats. Häri ingår arbetet med Naturvårdsverkets nya spridningsbestämmelser. Näringens egna initiativ har haft stor betydelse i arbetet, bl.a. med kampanjen "Säkert växtskydd".

Rapporten "Minskade hälso- och miljörisker med bekämpningsmedel" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100:- (exklusive moms).

Kontaktpersoner:
Anders Emmerman, handläggare miljöskyddsenheten, Jordbruksverket, tel 036-15 51 54
Lovisa Eriksson, handläggare miljöskyddsenheten, Jordbruksverket, tel 036-15 60 95
Peter Bergkvist, agronom, Kemikalieinspektionen, tel 08-783 12 09


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-03-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.