Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-03-22

Ändrade regler för införsel av hundar och katter från och med den 1 juni 2000

Den 1 juni 2000 förändras reglerna för djurägare som önskar ta med sig sina hundar och katter på resor från EU/EFTA-länder till Sverige. De nya reglerna kommer att leda till förenklade rutiner för flertalet djurägare genom ett snabbare anmälningsförfarande hos Tullverket.

Det blir allt vanligare att resenärer tar med sig sina sällskapsdjur på semesterresan. När den nya Öresundsbron öppnar den 1 juli 2000 förväntas antalet resenärer mellan Sverige och Danmark öka ytterligare. Detta kommer i sin tur att leda till att införseln av sällskapsdjur kommer att öka.

Även efter Öresundsbrons öppnande kommer Tullverket att genomföra kontroller av resenärer som kommer till Sverige såväl med bil som med tåg. Vid den betalstation som finns på den svenska sida av brofästet (Lernacken) kommer Tullverket att ha nya och ändamålsenliga lokaler. Resenärer som medför varor som inte får föras in fritt till Sverige måste anmäla dessa vid Lernacken. Beträffande tågtrafiken kommer Tullverket att ha rörlig personal ombord på tågen.

För att underlätta för djurägarna och för att effektivisera kontrollarbetet har Tullverket och Jordbruksverket enats om att förändra djurägarnas anmälningsplikt. Syftet är att förenkla såväl proceduren för djurägaren som tulltjänstemännens rutiner. Samtidigt kommer arbetet med riktade kontroller att intensifieras.

Den generella anmälningsplikten som gäller för alla som för in hund eller katt från ett EU/EFTA-land till Sverige har hittills fullgjorts genom att djurägaren personligen har anmält sig hos Tullverket. Från och med den 1 juni 2000 kommer majoriteten av djurägarna att ges möjlighet att fullgöra sin anmälningsplikt genom att lämna en skriftlig anmälan på en deklarationsblankett. Jordbruksverket skickar blanketten till dem som ansöker om tillstånd att föra in hund eller katt. Vid gränspassagen lämnar djurägaren blanketten till tulltjänsteman eller i en speciell brevlåda. Sådana brevlådor kommer att finnas vid tullstationer samt vid gränsnära tågstationer, båtterminaler och bilbetalstationer. En djurägare kan dock anmodas av Jordbruksverket att anmäla införseln personligen och måste då själv kontakta tulltjänsteman. Jordbruksverket anger på dokumentet "tillstånd för registrerad importör" om anmälan kan ske med deklarationsblankett eller om den måste ske personligen.

På deklarationsblanketten redovisar djurägaren djurets hälsostatus och intygar att införselkraven är uppfyllda. Felaktiga uppgifter kan medföra risk för straff enligt varusmugglingslagen.

Det bör observeras att förändringarna av anmälningsskyldigheten inte påverkar djurägarens skyldighet att uppfylla införselkraven. Tillstånd från Jordbruksverket samt korrekta intyg gällande djurets hälso- och vaccinationsstatus måste alltid medföras då djuret förs in i Sverige.

Den förändrade anmälningsskyldigheten kommer att leda till förbättringar för de djurägare som har alla sina papper i ordning. För dessa kommer anmälningsplikten vid gränspassagen till Sverige att gå betydligt fortare än i dag. För Tullverket och Jordbruksverket kommer förändringen att leda till att myndigheternas resurser kan riktas mot de djurägare som inte följer bestämmelserna.

Tullverket och Jordbruksverket ser mycket allvarligt på problemet med djurägare som försöker föra in djur i strid med gällande bestämmelser. För att öka möjligheterna att upptäcka illegal införsel av sällskapsdjur kommer Tullverket och Jordbruksverket därför att göra gemensamma riktade kontroller.

De nya reglerna kommer att tillämpas i hela landet från och med den 1 juni 2000.

För mer information kan djurägare vända sig till:

Jordbruksverkets smittskyddsenhet
Telefontid hund- och kattgruppen: 9.30-11.30, 13.00-15.00
Telefon: 036-15 55 33
Hemsida: www.sjv.se

Tullverket
Telefon: 0771-23 23 23
Hemsida: www.tullverket.se


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-03-22.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.