Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-05-24

Jordbruksverket har beslutat att odlingar med genetiskt modifierad raps ska förstöras

Jordbruksverket har idag fattat beslut om ett föreläggande till de lantbrukare som i år sått utsäde från de partier av rapssorten Hyola 38 som har en inblandning av Roundup-resistent raps. Beslutet innebär att odlingarna ska förstöras senast den 7 juli om inte ett eventuellt tillstånd för avsiktlig utsättning har beviljats av Jordbruksverket innan dess.

Jordbruksverket grundar sitt beslut på 13 kap. 12 § miljöbalken som säger att det krävs tillstånd för att genomföra en avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer, GMO, eller för att släppa ut en produkt som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden. Enligt Jordbruksverkets bedömning innebär det att även om utsättningen var oavsiktlig då rapsen såddes, så blir odlaren skyldig att förstöra odlingen innan mogna frön har bildats.

Jordbruksverket har öppnat en möjlighet för de företag som av vissa skäl inte vill förstöra odlingen att söka tillstånd. Tillstånd kan eventuellt ges till försöksodlingar. I och med denna öppning beaktar Jordbruksverket de synpunkter som Gentekniknämnden framhållit i sitt yttrande.

Beslutet innebär att lantbrukaren tillåts behålla rapsen till blomningen. Motivet för den valda tidpunkten är att den genetiskt modifierade rapsen är hansteril och därför endast producerar obetydliga mängder pollen. Lantbrukaren kan därigenom behålla arealersättningen och den planerade växtföljden. Att vänta med att förstöra grödan till blomningen minskar även riskerna för växtnäringsläckage.

- Jordbruksverket har fått ett brett stöd för det beslut vi nu fattat bland de myndigheter och organisationer som yttrat sig i ärendet. Vårt beslut innebär att vi till fullo tar hänsyn till miljöaspekterna samtidigt som vi inte orsakar de berörda lantbrukarna några onödiga olägenheter. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar i en kommentar och fortsätter:
- Säkerhetsåtgärderna vid försök med genetiskt modifierade växter är rigorösa. Därför är det viktigt att vi inte tummar på säkerhetskraven i detta fall. Som jag sagt tidigare måste vi kunna lita på att det som sägs vara GMO-fritt också är det, det är en redbarhetsfråga.

Mer information i ärendet ges på Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/genteknik

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Carl Johan Lidén, chef växtavdelningen, tel 036-15 50 30, 070-543 78 11
Gabriella Cahlin, chef växtodlingsenheten, tel 036-15 56 83
Anna-Clara Sjöström, växtodlingsenh., (odling, lagstiftning) tel 036-15 51 58, 070-532 51 79
Jennie Brundin, växtodlingsenh., (odling, lagstiftning) tel 036-15 56 87, 070-543 78 13
Göran Öster, juridiska enheten, (juridiska frågor) tel 036-15 59 94


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-24.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.