Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-21

God hygien minskar risken att drabbas av sjukdom orsakad av EHEC

Under sommaren kommer många på olika sätt i kontakt med lantbrukets djur. Jordbruksverket vill påminna om vikten av bland annat god hygien i samband med besök på gårdar och djurparker för att minimera risken att drabbas av EHEC-infektion.

Det är vissa former av giftproducerande E.coli bakterier som kan ge upphov till EHEC-infektion hos människa. Sjukdomen kan ge blodiga diarréer och bakterien kan i vissa fall även orsaka njurpåverkan och dödsfall. De aktuella E.coli bakterierna förekommer i avföringen hos idisslare. För att insjukna måste man få i sig bakterier via munnen. Detta kan ske genom direkt kontakt med djuren och deras avföring eller genom indirekt kontakt, t.ex. genom att dricka opastöriserad mjölk eller bada i förorenat badvatten. Det kan räcka med att få i sig ett litet antal bakterier för att bli sjuk. Barn, gamla och personer med nedsatt immunförsvar är känsligare för sjukdomen.

Under mitten av 1990 talet ökade antalet EHEC-fall hos människa. 1998 utarbetade Jordbruksverket allmänna råd för att förhindra smittspridning. Råden utformades på uppdrag av Jordbruksdepartementet och i samråd med Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och flera berörda näringsorganisationer. Allmänna råd gavs även ut 1999. Under 1998 och 1999 skedde det en minskning av antalet EHEC-fall. Detta kan tyda på att råden har haft effekt.

Jordbruksverket ger därför följande råd för att minska risken att människor insjuknar i EHEC:
För att minska risken för kontaktsmitta från djur till människa bör besök av grupper med barn under fem år i djurutrymmen undvikas. Vid övriga besök bör sådana hygieniska krav iakttas som minskar risken för smitta mellan djur och människa.
Man bör tvätta händerna efter kontakt med djuren eller deras avföring.
Ingen bör erbjudas opastöriserad mjölk eller produkter därav.
Djuren bör vara rena när de skickas till slakt.
Man bör undvika att sprida gödsel på växande grönsaker, rotfrukter och bär.
Man bör inte sprida gödsel på ett sådant sätt att badvatten eller vattentäkter kan kontamineras (förorenas) genom avrinning.
Djur på bete i strandområden eller runt sjöar bör skiljas från badande med stängsel.
Stallar bör rengöras och desinfekteras under sommaren.
God hygien bör upprätthållas i djurutrymmen och speciellt i kalvavdelningar.

Kontaktpersoner:
Maria Nöremark, Jordbruksverkets smittskyddsenheten, tel 036-15 62 83
Karl-Gustav Jacobsson, Jordbruksverkets smittskyddsenheten, tel 036-15 60 04
Yvonne Andersson, Smittskyddsinstitutet, tel 08-457 23 00
Ivar Vågsholm, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tel 018-67 41 48


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.