Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-28

Det svenska jordbrukets inkomster jämfört med andra länder

Brister i statistikunderlaget försvårar inkomstjämförelser mellan jordbruket i Sverige och andra länder. Särskilt gäller detta kostnader för avskrivningar, omfattningen av arbetsvolymen i jordbruket samt verksamhet som ligger utanför det egentliga jordbruket. Nya siffror visar att inkomstskillnaderna mellan det svenska jordbruket och jordbruket i Finland och Danmark är mindre än vad som tidigare framgått av statistiken.

Jordbruksverket (SJV) har tillsammans med Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) gjort ett utredningsarbete för att bedöma det svenska jordbrukets inkomstnivå, i förhållande till andra EU-länder, samt förklara eventuella skillnader. Bakgrunden till utredningen är bland annat att det presenterats uppgifter, baserade på underlag från EUs statistikkontor Eurostat, som tyder på att svenska jordbrukare har en låg inkomstnivå jämfört med sina europeiska kollegor.

Som ett första led har SJV och SLI tagit fram en rapport där kvalitén på den nuvarande statistiken och dataunderlaget bedöms. SJV och SLI har gjort en särskild genomgång av data och beräkningsmetoder när det gäller Sverige. Vissa poster bedöms som särskilt svåra vid jämförelse med andra länder, exempelvis kostnader för avskrivningar, omfattningen av arbetsvolymen i jordbruket samt verksamhet som ligger utanför det egentliga jordbruket.

I rapporten konstateras att underlaget i Eurostats statistik varierar mycket och att de resultatmått som tas fram står för olika saker i olika länder. De kalkyler som finns är i första hand avsedda att användas för jämförelser av inkomstutvecklingen och inte för att användas till att jämföra inkomstnivån.

Analyserna har komplicerats av att Eurostats kalkyler nyligen har förändrats i flera avseenden och att resultaten av de förändrade beräkningsmetoderna ännu ej publicerats. Samtidigt har beräknings-underlaget för de svenska beräkningarna reviderats. Med ledning av preliminära data har emellertid SJV och SLI gjort en jämförelse med Danmark och Finland. Det visar sig att tidigare redovisade inkomstskillnader mellan Sverige och dessa länder har minskat kraftigt.

Fortsatta analyser kommer att göras när resultat och dataunderlag för de övriga länderna finns tillgängliga.

Kontaktpersoner:

Jordbruksverket:
Generaldirektör Ingbritt Irhammar, mobil 070-595 93 50
Avdelningschef Hans Andersson, tel 036-15 59 60, mobil 070-667 51 42
Handläggare Tomas Eriksson, tel 036-15 56 98

Livsmedelsekonomiska institutet:
Generaldirektör Lena Johansson, tel 046-222 07 81, mobil 070-512 90 58
Utredare Peter Lund, tel 046-222 07 86
Utredare Håkan Rosenqvist, tel 046-222 07 90

Rapporten "Analys av underlag för ekonomiska jämförelser mellan jordbruket i Sverige och andra länder" kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 51 75, fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr exklusive moms.


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.