Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-03

Foderkontroll redovisas helt öppet

En öppen redovisning av svensk djurfoderkontroll sker sedan länge, bland annat till EU. Det bekräftar Jordbruksverket efter påståenden om att spår av köttmjöl i idisslarfoder skulle ha dolts. Detta faktum har i själva verket varit känt även av EU, som föreslagit att Sverige hamnar i kategorin "preliminärt fritt från BSE".

En debattartikel i Dagens Nyheter av Odd F Lindberg och en ledare i samma tidning har bidragit till att felaktiga uppgifter spritts i media.

- Allmänheten har fått intrycket att Jordbruksverket skulle sett förbi fynden av spår av köttmjöl i idisslarfoder, säger chefen för Jordbruksverkets djuravdelning, Leif Denneberg. Men så sent som våren 2000 redovisades sådana uppgifter öppet, bland annat till EU.

Hela vårt svenska kontrollsystem för BSE-övervakning har också redovisats vid tre EU-inspektioner. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté är spår av köttmjöl, dvs mindre än 0,5 procents inblandning, acceptabla värden. Tre gånger har halten av köttmjöl i idisslarfoder uppgått till ca 1 procent. Vid dessa tillfällen har Jordbruksverket agerat med bland annat officiella återbesök och företagen har fått vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Alla uppföljningsprover har varit godkända.

För att säkerställa ett idisslarfoder helt fritt från köttmjöl krävs separata foderanläggningar till idisslare och till svin och fjäderfä. I dag produceras 40 procent av allt idisslarfoder i sådana anläggningar. Det köttmjöl som används är uteslutande producerat i Sverige och råvaran är av livsmedelskvalitet ända fram till köttmjölstillverkningen. Jordbruksverket bedömer att fodret är säkert och att risken för smitta är ytterst liten. Jordbruksverket anser att det ändå är en viktig redlighetsfråga att frångå icke-separerad tillverkning av foder. Detta är påbörjat och planeras vara avslutat vid årsskiftet. Kommissionen har, utan krav på separat fodertillverkning, föreslagit att Sverige hamnar i kategorin "preliminärt fritt från BSE".

Ett långsiktigt förebyggande arbete ligger sedan länge bakom den svenska modellen för god djurhållning och livsmedelssäkerhet. 1986 kom kadaverförbudet vilket innebar att självdöda djur inte får ingå i foder. 15 år senare införde EU motsvarande bestämmelser. På eget initiativ och före EU beslutade Jordbruksverket 1991 om ett förbud mot att använda kött- och benprodukter från idisslare i foder till idisslare. Från 1995 är allt däggdjursprotein förbjudet. Dessa åtgärder har varit de enskilt viktigaste för att skydda våra nötkreatur mot BSE-smitta. Den svenska näringen har sedan 1988 också avstått från köttmjöl i mjölkkofoder och sedan 1997 från att använda organdelar som anses utgöra en särskild risk i foder, oavsett djurslag.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Stig Widell, handläggare djurmiljöenheten, tel 070-654 17 00

 


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.