Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-15

Förbud för bearbetat animaliskt protein i foder

Allt bearbetat animaliskt protein i foder till djur avsedda för livsmedel ska förbjudas. Med det menas till exempel kött-och benmjöl och fjäderfämjöl. Foder som inte används före den första januari 2001 måste förstöras. Fiskmjöl ingår delvis i förbudet.

Från och med den 1 januari 2001 är det förbjudet att använda bearbetat animaliskt protein i foder till livsmedelsproducerande djur.Allt sådant foder ska dras tillbaka från marknaden, avlägsnas från distributionskanalerna och får inte förvaras hos lantbrukarna. Foder som inte kan förbrukas i år måste alltså omhändertas.

Fiskmjöl ingår i "bearbetat animaliskt protein" men är bara förbjudet till idisslare. Användning av mjölk och mjölkprodukter är tillåtet till alla djur.

Förbudet grundar sig på ett beslut i EU:s ministerråd och är en förstärkning av den lagstiftningen som verkar för att foder till nötkreatur inte skall innehålla köttprotein.
Sedan tidigare är användning av allt protein från däggdjur förbjudet i foder till idisslare.
Vid inspektioner utförda inom EU har det dock visat sig att flera medlemsstater systematiskt underlåtit att följa reglerna.

Beslutet gäller till och med den 30 juni 2001, men kan anpassas till förhållanden i varje medlemsstat, till exempel som ett resultat av kommissionens inspektioner och förekomsten av BSE i det aktuella landet.

Beslutet är ett led i att säkra efterlevnaden av lagen och redligheten kring foder till idisslare.

Kontaktpersoner: Karin Alness 036-155991

Martina Krüger 036-156206

Johanna Hjertén 036-155639

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.