Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-02

Ökad förbrukning av kvävegödsel

Den betydande minskningen i försäljningen av kvävegödselmedel under 1998/99 (13 procent) blev inte bestående. I förhållande till föregående gödselår ökade försäljningen av kväve med 6 procent och kalium med 4 procent, medan fosforförbrukningen var oförändrad.

Försäljningen av handelsgödsel till jordbruket under 1999/00 uppgick till 189 tusen ton kväve,18 tusen ton fosfor, 39 tusen ton kalium.

Förändringen av kväveförbrukningen beror främst på att arealen höstsådda grödor, som har större kvävebehov än vårsådda grödor, var betydligt större under år 2000 än året innan. En annan orsak bedöms vara det låga priset på kvävegödselmedel under 1999/00. Den långsiktiga trenden av skördeökning samt strävan att uppnå viss proteinhalt i brödsäden har också bidragit till att kvävegivorna hållits uppe.

Med hänsyn till risken för utlakning är det viktigt att överdosering av kväve inte förekommer. Ett delmål i det miljöpolitiska beslutet 1988 gick ut på att förbrukningen av kväve i handelsgödsel skulle minska med 20 % till år 2000 i förhållande till vad som användes 1986. Den redovisade försäljningen minskade med 17% mellan dessa år. Målet uppnåddes därmed inte fullt ut. Något nytt miljöpolitiskt mål har inte formulerats beträffande användningen av kväve i handelsgödsel.

Under år 2000 har priserna på handelsgödselkväve höjts. Prishöjningen har medfört att Jordbruksverket sänkt rekommendationerna för kvävegivor till flertalet grödor inför 2001, dock inte till höstvete. Sammantaget kan antas att kväveanvändningen kommer att minska något under 2001.

Tillförseln av tungmetallen kadmium via handelsgödselmedel har minskat med två tredjedelar senaste växtodlingsåret, jämfört med tillförseln under mitten av 1990-talet. Orsaken är att kadmiumhalten i fosforgödselmedel minskat.

Läs mer i Jordbruksverkets PM om beräkning av kostnader för handelsgödsel 1999/00 och i Statistiska Meddelanden Mi30 SM 0101. Beställs från Jordbruksverket, 036 - 15 51 75, resp. Från SCB, 019 - 17 68 00. Utförligare statistik publiceras dels på www.sjv.se, under rubriken "Statistik och fakta", dels på www.scb.se under "Publikationer från SCB".

Kontaktpersoner:
Bertil Albertsson, Jordbruksverket, 0501 - 60 58 63
Gunilla Thorsell, Jordbruksverket, 036 - 15 59 49
Sven Strömberg, SCB, 08 - 506 947 45.

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.