Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-07

EU-kommissionen beslutar om hårdare regler för att hindra spridning av mul- och klövsjuka i Europa

Beslutet gäller alla medlemsländer och beslutet har stöd av rådets ständiga veterinärkommitté. Genom gemensamma åtgärder i hela unionen hoppas kommissionen att smittspridningen ska hindras.

Jordbruksverket har därför tillfälligt infört följande regler:

· förbud mot alla sorters marknader, utställningar och uppsamlingar med klövbärande djur

· förbud mot transport av klövbärande djur

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för transporter direkt till slakteri eller till annan djurbesättning under förutsättning att djur från olika besättningar transporteras separat och att transport-fordonen rengörs och desinficeras mellan varje transport. Rengöring och desinfektion av transportfordonet måste kunna styrkas med ett intyg. Utförsel av klövbärande djur till annat EU-land är tillåtet under samma förutsättningar. Utförseln måste dessutom anmälas av en officiell veterinär till mottagarlandets centrala och lokala myndighet senast 24 timmar före avfärd. Med klövbärande djur avses nötkreatur, får, getter och andra idisslare samt svin.

Reglerna träder i kraft den 8 mars och kommer att gälla under minst två veckor.

Jordbruksverket har tillfälligt även infört:

· nationellt förbud mot att föra in hästar i landet som under de senaste två veckorna vistats i länder med mul- och klövsjuka

Hästarna kommer att avvisas vid gränsen. Hästar får inte mul- och klövsjuka men virus kan överföras genom t.ex. strö och hästarnas hårrem. Övriga transporter av hästar, t.ex. inom Sverige, påverkas inte.

- Vi är medvetna om att reglerna kan skapa problem för allmänheten och näringen, men vi måste gemensamt med de andra EU-länderna försöka hindra smittan, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket.

Sedan tidigare finns förbud mot införsel av hö och halm samt mot införsel av klövbärande djur, obehandlat (ej upphettat) kött, obehandlade köttprodukter, mjölkprodukter eller andra produkter från klövbärande djur från Storbritannien. Dessutom har Sverige infört förbud mot utfodring av svin med matavfall med animaliskt innehåll.

Kontaktpersoner:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, 036-15 58 10, 070-645 27 08

Ulla Carlsson, enhetschef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 51 08, 070-326 92 84

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72

Bengt Larsson, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036-15 62 01, 070-290 38 17

Jordbruksverkets informationssida om mul- och klövsjuka

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.